Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur

  • Dátum: 22.04.2014
     Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR pre štrukturálne fondy EÚ bolo podporených 753 projektov regionálneho školstva, ktoré naše školy značne inovovali. 
     Počas siedmich rokov ovplyvnilo 17 výziev dopytovo orientovaných projektov nielen obsahovú prestavbu vzdelávania, ale skvalitnili sa aj vzdelávacie podmienky pedagógov a žiakov. Základné školy, ktoré získali spolu nenávratné finančné príspevky vo výške 53,7 mil. eur, využili eurofondy na viaceré účely.
     V projektoch sa zamerali na rozvoj kompetencií pedagógov potrebných na premenu tradičnej školy na modernú, ale aj na nákup alebo využitie nových učebných materiálov, didaktických pomôcok či využitie informačno-komunikačných technológií. Žiaci sa tak môžu učiť zážitkovou formou. Majú možnosť absolvovať exkurzie, navštevovať tvorivé krúžky, a napríklad cudzie jazyky sa môžu učiť modernými metódami. Projekty taktiež prihliadali na sociálne znevýhodnených žiakov a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
     Stredné školy získali za celé obdobie nenávratné finančné príspevky v celkovom objeme 94,2 mil. eur. Podobne ako pri základných školách aj stredné využili eurofondy na inováciu a modernizáciu vzdelávania. Projekty navyše pripravovali absolventov, predovšetkým stredných odborných škôl, pre potreby trhu práce. Z nenávratných finančných príspevkov si mohli napríklad zakúpiť materiály na praktické vyučovanie v laboratóriách, odborných učebniach praktickej výučby a strediskách odbornej praxe, čím sa štúdium odborov stalo atraktívnejšie.  
     V operačnom programe Vzdelávanie dominovalo opatrenie Premena tradičnej školy na modernú, v rámci ktorého bolo realizovaných 703 projektov základných a stredných škôl vo výške NFP takmer 140 mil. eur. Výzvy reflektovali na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.
             
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku