Efektívnejšia slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

06.06.2016
     Zástupcovia škôl a Metodicko-pedagogického centra (MPC) sa stretli spolu s ďalšími odborníkmi, aby sa lepšie oboznámili s národným projektom „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“.
     Na tému zefektívnenia výučby slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským diskutovalo vo štvrtok, 2. júna 2016 na Detašovanom pracovisku MPC Komárno celkom 55 učiteľov i ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania.
     Informačný seminár sa konal za účasti Petra Krajňáka, štátneho tajomníka ministerstva školstva, Danky Kapucianovej, generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra, Pétra Vörösa, poslanca a člena výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Tibora Bastrnáka, poslanca NR SR, Lászla Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, či zástupcov MŠVVaŠ SR, Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
      Komarno_IMG_1298aZástupcovia MPC, ŠPÚ a NÚCEM ako riešitelia projektu zdôraznili, že jeho cieľom je zvýšenie kvality edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Účastníci podujatia sa zhodli v tom, že východiskovou stratégiou vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v týchto školách by malo byť komunikatívne vyučovanie, komunikatívny prístup k tvorbe koncepcie a stratégie vyučovania.
     Problém skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským treba riešiť komplexne, za aktívnej účasti pedagogickej verejnosti,“ vyjadrila sa Danka Kapucianová, generálna riaditeľka MPC.
     Na seminári zazneli odborné príspevky na témy: Návrh koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a Návrh realizácie kontroly úrovne kompetencií žiakov. Informácie k samotnému projektu boli na podujatí poskytnuté aj s ponukou spolupráce pre školy vyučujúce v jazyku národnostnej menšiny. Všetci účastníci dostali v záverečnej diskusii priestor na otázky, názory a myšlienky, ktorý  bohato využili.
 
O projekte
     Národný projekt MPC „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“ prebieha od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. Okrem MPC na ňom spolupracujú Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia a Národný ústav certifikovaných meraní, ako aj vybrané základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku