EduArt ocenil najlepších učiteľov

30.11.2015
     Byť učiteľom je poslanie. Čo všetko je potrebné k tomu, aby sa z učiteľa stal najlepší učiteľ? Na túto otázku a mnohé iné si prišli zodpovedať pedagogickí a odborní zamestnanci na konferenciu k projektu Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt. Najpríkladnejší pedagogickí a odborní zamestnanci rezortu školstva boli za svoj prínos i ocenení.
     Realizátorom projektu EduArt je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Jeho cieľom je rozširovanie a adaptácia národnej aj medzinárodnej praxe pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa školských vzdelávacích programov a výchovných programov. Nemá kritériá týkajúce sa ohľadu na vyučovací a výchovný jazyk či zriaďovateľa.
     Vyhodnotenie realizácie projektu „Rozširovanie skúseností najlepších učiteľov – EduArt“ sa uskutočnilo prvýkrát. Konferencia sa konala 24. a 25. novembra 2015 v Banskej Bystrici. Počas nej boli prezentované príklady osvedčených praxí pedagogických zamestnancov všetkých škôl a školských zariadení.
     Projekt EduArt má prispieť najmä k zvýšeniu ich kvality učiteľskej profesie, vôle, chuti zlepšovať sa a využívaním efektívnych a inovatívnych foriem vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Príkladom sú tí učitelia, ktorí na konferencii získali čestné uznanie ministra školstva.
     Na základe návrhov Metodicko-pedagogického centra a organizácií MŠVVaŠ SR,  Štátnej školskej inšpekcie, štátnej správy v školstve a školských samospráv bolo ocenených 29 pedagogických zamestnancov a 7 odborných zamestnancov z materských, základných, špeciálnych, umeleckých a stredných škôl, internátov či centier pedagogicko-psychologického poradenstva. Ocenenia odovzdal v zastúpení ministra školstva Marian Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
    „Najlepší pedagogickí zamestnanci, prezentujúci najlepšiu prax, zaiste vedia, že deti ani žiakov neučia len pre školu, ale najmä pre život a preto sú takí úspešní a sú príkladom pre ostatných pedagogických zamestnancov. Sú príkladmi, ktoré je hodné nasledovať,“ uviedol.
     Konferencia poskytla informácie o pozitívnych a odborných skúsenostiach pedagogických a odborných zamestnancov jednotlivých druhov škôl a školských zariadení. Ocenení prezentovali svoju skúsenosť a aplikácie v školskej praxi. Zúčastnení diskutovali aj vo vývojových trendoch vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. Organizátorom konferencie bolo Metodicko-pedagogické centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
     Partnermi projektu EduArt sú Metodicko-pedagogické centrum, odbory školstva okresných úradov v sídlach krajov, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Štátna školská inšpekcia, Centrum vedecko-technických informácií SR aj profesijné organizácie a združenia, ktoré svojou činnosťou v súlade so svojimi štatútmi prispievajú ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania, riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Profesijné organizácie a združenia sa na realizácii projektu podieľali prostredníctvom konferencií, seminárov, workshopov atď.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku