E-test vstupuje do finále

21.10.2015
     Národný projekt, ktorý podporuje zavádzanie elektronického testovania na základné a stredné školy sa blíži do finále. V priebehu necelých troch rokov sa doň zapojilo takmer dve tisíc škôl, stovky učiteľov a žiakov.
     Moderný a bezpečný testovací nástroj e-Test overoval vedomosti žiakov online formu (s pripojením na internet) a offline formu (bez pripojenia na internet). Využívať ho môže už 1 656 základných a stredných škôl, ktoré majú prístup do databázy obsahujúcej viac než 40 tisíc úloh a 72 testov z rôznych predmetov a gramotností. Úlohy vytvoril cca 700 učiteľov ZŠ a SŠ a ich zaradenie do databázy podliehalo náročným schvaľovacím procesom.
      Okrem všeobecnovzdelávacích, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov, môžu učitelia testovať žiakov z finančnej, štatistickej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Databáza obsahuje úlohy a testy prevažne pre žiakov 2. stupňa základnej školy a žiakov stredných škôl, ktorí sú hlavnou cieľovou skupinou projektu. 
     Výhodou systému e-Test je rýchla a objektívna spätná väzba. Žiak môže svoje výsledky zistiť takmer okamžite po ukončení testovania. Pedagógovi prináša skrátenie času prípravy na hodinu, zjednodušuje administratívu a šetrí finančné prostriedky pokiaľ ide o tlač a distribúciu testov.
     Takmer 550 zmluvných škôl, ktoré splnili technické, organizačné a iné požiadavky sa už v priebehu projektu zaradilo medzi tzv. certifikačné školy. Ich žiaci si mohli vyskúšať národné testovanie deviatakov (T9) alebo externú časť maturitnej skúšky v modernejšej elektronickej forme. „Tešia nás pozitívne ohlasy zo strany žiakov ale i  škôl, ktoré nám dôverovali a umožnili realizovať Testovanie 9 alebo aj takú dôležitú skúšku akou je maturita, novou elektronickou formou. Pri offline forme si učitelia pochvaľovali, že majú väčšiu istotu, pri online forme - že je z hľadiska procesov jednoduchšia,“ dodáva I. Pichaničová, zastupujúca riaditeľka NÚCEM.
     V uplynulom školskom roku v Testovaní 9 uprednostnilo monitor pred papierom a klávesnicu PC pred písacím perom takmer 1 700 žiakov. Elektronická forma tak nahradila viac ako 3 500 papierových hárkov. Externá maturita v elektronickej podobe E-MATURITA 2015 nahradila 4 434 papierových testov, pričom e-testy uprednostnili žiaci na 176 (z 200 vybraných) stredných školách na Slovensku.
     Za úspešným priebehom národného projektu stojí najmä intenzívna spolupráca jeho pracovníkov s učiteľskou verejnosťou. Podnetná spätná väzba, ale aj aktívna účasť na školeniach, vytvorili vhodnú klímu pre ďalšiu modernizáciu školstva. „Každý pedagóg určite ocení úlohy, ktoré vytvárali a do databázy úloh zaradili skúsení kolegovia. Práca v prostredí e-Test je užívateľský príjemná, intuitívna s jednoduchým ovládaním,“ poznamenala na margo testovacieho systému Kvetoslava Danková z Gymnázia T. Akvinského v Košiciach, ktorá si všíma aj kladné reakcie žiakov: „Oceňujú najmä to, že získajú výsledky hneď po ukončení testu a nemusia čakať niekoľko dní, kým ich opraví a ohodnotí učiteľ.“ Podobnú skúsenosť má aj Veronika Gabaľová, z osemročného gymnázia v Trnave: „Nakoľko je veľký nedostatok úloh použiteľných pre výučbu a precvičovanie, vytvorenie zbierky zadaní úloh pre jednotlivé tematické oblasti a ročníky hodnotím veľmi kladne. Praktický prínos je výborný najmä v tom, že predbežné výsledky žiaci vidia ihneď po ukončení testovania, čo zároveň odbremeňuje vyučujúceho od opravovania testov.“
     Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v marci 2013. Realizačnú záštitu prevzal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý si už v úvode stanovil štyri hlavné ciele: zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím e-testovania, vznik celoslovenskej elektronickej databázy úloh a testov, efektívnejšie porovnávanie výsledkov škôl v regiónoch a podporenie odborného potenciálu učiteľov.
     Výsledkom národného projektu, ako i odporúčaniam pre blízku budúcnosť, je venovaná záverečná konferencia Elektronické testovanie – skúsenosti a výzvy, ktorá sa uskutoční 20. a 21. októbra 2015 v hoteli Bratislava. Ambíciou organizátorov je vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti elektronického hodnotenia výsledkov a kvality vzdelávania. Okrem prednášajúcich zo Slovenska, na nej vystúpia odborníci z Veľkej Británie, Fínska, Holandska, Českej republiky a susedného Maďarska. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
 
 
Základné fakty o národnom projekte*:
Trvanie projektu: marec 2014 – november 2015
Počet zapojených škôl: 1 656/(ZŠ 1 100, SŠ 556), z toho certifikačných: 537
Počet vyškolených pedagógov v tvorbe testovacích nástrojov: 4 000
Počet vyškolených učiteľov na prácu so systémom e-Test: 3 210
Predmety v banke úloh: SJL, SJSL MJL, MAT, CHE, FYZ, DEJ, BIO, OBN, ANJ, NEJ, RUJ
Gramotnosti v banke úloh: matematická, čitateľská, prírodovedná, štatistická a finančná
Počet vytvorených úloh: 44 246
Počet vytvorených testov: 72
 
*údaje aktuálne k 21. 10. 2015
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku