Dva týždne na výber mimoškolskej aktivity pre deti

12.09.2012

     Do 25. septembra 2012 by sa rodičia spolu so svojimi deťmi mali rozhodnúť, na akú záujmovú činnosť využijú vzdelávacie poukazy.
     Vzdelávacie poukazy mali základné a stredné školy vydať všetkým žiakom do 10. septembra 2012. Následne ich žiaci odovzdajú škole alebo školskému zariadeniu, ktoré poskytuje vybranú záujmovú činnosť či krúžok. Ak tak neurobia do stanoveného termínu, vzdelávací poukaz na tento školský rok im prepadne. V roku 2012 má poukaz hodnotu 29 eur, teda 2,9 eura na mesiac školského vyučovania. V roku 2011 využilo vzdelávacie poukazy 610 702 žiakov, čo je cca 85 % žiakov.
     Prijímateľmi poukazov môžu byť  základné, stredné alebo špeciálne školy, ale aj základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy alebo školské zariadenia - školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, a tiež internáty či školské jedálne, ak poskytujú záujmové vzdelávanie pre žiakov základných, stredných alebo špeciálnych škôl.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. To znamená, že školské poukazy predpokladajú slobodnú voľbu žiakov a garantujú ľubovoľný výber medzi rôznymi poskytovateľmi mimoškolských aktivít. 

Michal Kaliňák
hovorca ministra
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku