Do projektu sa dá zapojiť už aj cez web

04.03.2014
      Pútavá komunikácia s deťmi, vyvolanie záujmu o témy dôležité pre ich rozvoj a rast a napokon aj ich príprava na rôzne životné situácie, ktoré prináša súčasná doba. Aj toto sú ciele Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.
     Projekt určený pedagogickým a odborným zamestnancom umožní aj ľahšie manažovanie výchovného procesu a orientuje sa na výuku prostredníctvom zážitkových foriem. Pedagógovia tak dokážu ľahšie vtiahnuť deti do tém z oblasti etickej, zdravotnej, dopravnej a najmä mediálnej výchovy. Vštepia im tiež ako rozlišovať mediálne obsahy, ako zvládnuť nástrahy modernej komunikácie. Užitočnou pomôckou pri výchove im bude práca s interaktívnou tabuľou, ktorú sa naučia, spolu s ďalšími technológiami, efektívne ovládať.
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci zo školských klubov detí, centier voľného času, špeciálnych základných škôl a stredných škôl umeleckého zamerania. Samotný projekt prináša aj interaktívne digitálne výchovné pomôcky. Pre zapojené školy a školské zariadenia je možnosť získať až 1 550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom.    
     Do projektu sa doposiaľ v rámci evaluácie zapojilo 200 škôl a školských zariadení. Viac ako 600 vychovávateľov a pedagógov tak v tejto fáze otestovali v praxi svoju úroveň vo využívaní zážitkových metód. V súčasnosti sa otvára možnosť zapojiť sa do projektu aj pre ďalšie školy a školské zariadenia. Ambíciou projektu je vyškoliť až 7 500 pedagógov a vychovávateľov. Projekt z eurofondov sa realizuje do novembra 2015 vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. 
     Záujemcovia o vzdelávanie v oblasti výchovy sa teda môžu do projektu prihlasovať jednoduchšie ako doposiaľ. Od 5. marca 2014 im to umožní elektronické prihlasovanie cez web www.amvprojekt.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku