Do duálneho vzdelávania sa chce zapojiť ďalších 261 firiem

20.10.2015
     V nasledujúcom školskom roku 2016/2017 sa počet zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania zvýši. Stavovské a profesijné organizácie totiž evidujú 439 nových žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pracovísk praktického vyučovania. Žiadosti podalo celkovo 261 zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva a kútov Slovenska.
     „Ukazuje sa, že sme mali pravdu a do duálu sa firmy chcú zapojiť vo veľkom. Nebudú oň mať záujem špekulanti, ale každý investor, ktorý tu chce ostať na dlhšiu dobu a potrebuje dobre pripravených pracovníkov. Duál využívať chce - je to v jeho záujme,“ tvrdí šéf rezortu školstva Juraj Draxler.
     V súčasnosti Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a Republiková únia zamestnávateľov overujú spôsobilosť zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v odboroch vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania, ku ktorým majú vecnú pôsobnosť.
     Po získaní osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zamestnávateľ prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Následne zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.
     Nasleduje nábor žiakov zamestnávateľmi, s prijímacími skúškami v termínoch 11. mája 2016 alebo 14. mája 2016. Do 31. mája 2016 zašlú stredné odborné školy zoznamy prijatých žiakov zamestnávateľom. Najneskôr do 31. augusta 2016 musia byť uzatvorené učebné zmluvy so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
     V systéme duálneho vzdelávania v tomto školskom roku funguje už 89 firiem.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku