Dnes sa konalo zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

20.06.2013
     Informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, podľa stredných škôl, ako aj študijných a učebných odborov boli témou dnešného ôsmeho zasadnutia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Na rokovaní sa zúčastnil a zároveň ho viedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
     Na stretnutí sa hovorilo taktiež o legislatívnych východiskách potrebných pre analýzu a prognózy vývoja trhu práce. V tejto súvislosti bola predstavená Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v SR a o opatreniach na jej zlepšenie.
     Účastníci rokovania boli oboznámení s ďalším postupom prípravy metodiky pri výbere centra odborného vzdelávania a prípravy. V súčasnej dobe je vypracovaný materiál, ktorý bol predložený stavovským a profesijným organizáciám na pripomienkovanie. Ukončené by malo byť v mesiaci júl 2013, následne bude predložený na rokovanie Rady vlády.
     V ďalšom bode programu informovali zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o priebehu a záveroch medzinárodnej konferencie o duálnom vzdelávaní, ktorá sa uskutočnila v apríli tohto roka. Jej závery budú východiskom implementácie ďalších krokov pri zavádzaní prvkov duálneho systému vzdelávania. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku