Digitálny darček pre detskú nemocnicu

03.02.2014
    Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič odovzdal dnes pacientom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava digitálny set, ktorý pozostáva z modernej interaktívnej tabule, projektoru, obslužného notebooku a 17 tabletov.
     „Digitalizácia vzdelávania pomáha aj žiakom, ktorým zdravotný stav neumožňuje učiť sa v bežnej triede so spolužiakmi. Verím, že týmto krokom sme prispeli ku komfortu vzdelávania, ktoré tieto deti bude čakať v ich školách po návrate z nemocnice,“ povedal Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
       ,,V 18 triedach základnej školy pri zdravotníckom zariadení sa denne učí takmer 200 hospitalizovaných detí. Veľmi nás teší, že všetci títo pacienti, mnohí z nich neraz počas dlhodobých a opakovaných hospitalizácií, budú môcť využívať najmodernejšiu  digitálnu techniku ako ich zdraví rovesníci v školách. Pútavá a motivujúca forma výchovy a vzdelávania je u oslabených a chorých detí  zvlášť dôležitá,“ocenil prínos digitálneho setu Ladislav Kužela, riaditeľ DFNsP Bratislava a zároveň poďakoval ministrovi Dušanovi Čaplovičovi.
    Po zaškolení učiteľov, ktoré zabezpečí MŠVVaŠ SR, budú učebňu s najmodernejšou digitálnou technikou využívať pacienti DFNsP z celého Slovenska. Prostredníctvom tabletov tak budú mať k dispozícii digitálny vzdelávací obsah.
    ,,Možnosť využívania interaktívnej  tabule je veľkým prínosom pre hospitalizované deti. Je to forma vzdelávania, ktorá nielen motivuje deti k aktívnej práci a odvádza ich pozornosť od choroby, ale aj prináša zaujímavosti vonkajšieho sveta do uzavretého priestoru nemocnice,“ povedala Zuzana  Skákalová, riaditeľka základnej školy pri zdravotníckom zariadení.Pomocou interaktívnej tabule a tabletov majú učitelia možnosť v rámci individuálnej práce s deťmi venovať sa intenzívnejšie zmeškanému vyučovaniu v dôsledku choroby. Základná škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje chorým a zdravotne oslabeným deťom v školopovinnom veku z celého Slovenska výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici a v zdravotníckom zariadení. Triedy základnej školy na  klinikách  tvoria žiaci rôznych ročníkov a učitelia pracujú s nimi v skupinách.  Primerane striedajú individuálnu a samostatnú prácu žiakov. Po hospitalizácii sa deti spravidla bez problémov opätovne zaraďujú do vyučovacieho procesu vo svojej kmeňovej škole.
      Materská škola pri zdravotníckom zariadení plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa. Poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické intervencie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti. Pomáha dieťaťu v procese adaptácie, socializácie a jeho predprimárnom vzdelávaní.
     V 14 triedach materskej školy sa uplatňuje variabilná výchovno-vzdelávacia činnosť. Počas školského roka 2012/2013 bolo do predprimárneho vzdelávania v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou  zaradených 4 542 detí vo veku 2 až 7 rokov. ,,Dnešné deti sa rodia do informačnej spoločnosti a bez schopnosti správne používať informačno-komunikačné technológie sa v bežnom živote nezaobídu. Preto je potrebné postupne vytvárať optimálne podmienky na ich vzdelávanie v oblasti získavania digitálnej gramotnosti,“ povedala Erika Lukačeková,  riaditeľka materskej školy pri zdravotníckom zariadení.
     Využívanie tabletu v predškolskom vzdelávaní predstavuje predovšetkým novú metódu práce s deťmi, vďaka ktorej si postupne zvyknú na tablet ako prirodzenú súčasť prostredia.Cieľom ječo najviac pomáhať škôlkarom získať základné zručnosti v práci s tabletom a prostredníctvom špeciálneho výukového softvéru aj rozvíjať základné znalosti z matematiky, prírodných vied a kreatívneho myslenia, prípadne získavať jazykové znalosti. Cieľom materskej školy je humanizácia celkovej starostlivosti o choré deti, udržiavanie ich duševnej aktivity, dopĺňanie rodičovskej starostlivosti počas ich pobytu v nemocnici a predchádzanie hospitalizmu. Špecifickým cieľom materskej školy je prostredníctvom individuálneho špeciálno-pedagogického prístupu prispieť k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu hospitalizovaných detí predškolského veku. Nezanedbateľný je aj výchovný vplyv materskej školy na deti z menej podnetného sociokultúrneho prostredia. Špeciálni pedagógovia svojim prístupom pomáhajú deťom v nemocnici prekonať ťažké obdobie ich života a zvládnuť problémy, ktoré hospitalizácia prináša - pobyt v neznámom prostredí, odlúčenosť od rodiny, kamarátov a škôlky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku