Digitálne učivo pre pol milióna žiakov a študentov

24.07.2013
     V rámci Národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ sa zabezpečujú licencie pre viac ako pol milióna žiakov. Ide o licencie k digitálnym vzdelávacím objektom pre žiakov základných a stredných škôl a pedagógov.
     Digitálne vzdelávacie objekty sú stavebné prvky vyučovacej hodiny, ako napríklad multimediálne videá, animácie v 2D alebo 3D formáte, textové dokumenty, obrázky, fotografie, interaktívne cvičenia, obrazové doplnenie vzdelávacieho obsahu, zvukové záznamy a podobne, pričom z časového hľadiska môže ísť o jednotky s rôznym časom trvania. Sú doplňujúcim vzdelávacím materiálom, ktorý využíva inovatívne formy a metódy výučby.
     Obstarané digitálne vzdelávacie objekty musia byť zaraditeľné do aktuálneho Štátneho vzdelávacieho programu podľa príslušného stupňa vzdelania (ISCED), vecne a odborne správne, spoločensky korektné a musia byť v súlade s požiadavkami na jazykovú správnosť (príslušného vyučovacieho jazyka). Pred ich zaradením do vyučovacieho procesu prechádzajú zo strany verejného obstarávateľa kontrolou kvality prostredníctvom Odbornej komisie tvorenej členmi s odbornými a pedagogickými predpokladmi a prislúchajúcim vzdelaním.
     Cieľom verejnej súťaže v predpokladanej hodnote 5 457 341,60 eura bez DPH je vygenerovanie dodávateľa, ktorý v rámci licencií pre žiakov a učiteľov zabezpečí prístup k minimálne 30 000 digitálnym vzdelávacím objektom a minimálne 30 typom pracovných zošitov pre 11 všeobecno-vzdelávacích predmetov podľa vyššie spomenutých požiadaviek a stanovených kritérií.
     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA 2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.
     Do národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ hľadáme učiteľov na spoluprácu tvorby digitálnych objektov. Na ich mzdy je v projekte vyčlenených 8 652 800 EUR. Do tvorby digitálnych objektov sa môžu zapojiť všetci učitelia aktívne vykonávajúci pedagogickú činnosť.
     Aj viac ako 800 učiteľov bude pracovať na tvorbe minimálne 12 800 digitálnych objektov, pričom budú ohodnotení sumou 10 EUR za hodinu. Podľa doterajších skúseností, tvorba jedného digitálneho objektu trvá maximálne 50 hodín práce. Jeden učiteľ tak bude môcť počas takmer troch rokov odrobiť až 800 hodín. Prioritne sa budú vytvárať digitálne objekty na témy zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktoré nie sú digitalizované. Každý digitálny vzdelávací objekt bude posudzovaný odbornou komisiou z hľadiska súladu so Štátnym vzdelávacím programom.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku