Digitalizácia vyžaduje modernizáciu odborného vzdelávania

09.06.2017
    Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák sa zúčastnil 9. júna 2017 na bilaterálnej konferencii Odborné vzdelávanie 4.0. Digitalizácia a 4. priemyselná revolúcia stavajú svet práce pred podstatné zmeny nie iba na Slovensku, ale v celej Európe. Pracovný trh si bude vyžadovať nové kompetencie. Ako môže školstvo čo najlepšie reagovať na tieto zmeny? Touto otázkou sa zaoberali odborníci zo Slovenska a Nemecka na konferencii, ktorá sa konala v Bratislave.
     Na pozvanie Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory sa zišlo viac ako 90 odborníkov z politiky, školstva a firiem, aby analyzovali dôsledky technologického pokroku na školské systémy a zároveň poukázali na možné spôsoby riešenia. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Krajňák očakáva, že dôsledkom Priemyslu 4.0 bude vymiznutie množstva povolaní, ktoré sú založené na manuálnej činnosti a zároveň vznik nových. „Je preto dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie spoločne so zamestnávateľmi hľadali cesty, ktoré budúcu pracovnú silu pripravia na meniace sa požiadavky trhu práce.“ Dôraz má byť kladený na sprostredkovanie zručností a kompetencií, zdôraznil Krajňák. Zároveň poukázal v tejto súvislosti na potrebu rekvalifikovať existujúcu pracovnú silu, ktorá bude čeliť riziku straty zamestnania v dôsledku zániku niektorých povolaní.
     Susanne Burger, vedúca Sekcie pre európske záležitosti nemeckého Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu zdôraznila, že túto zmenu treba chápať ako šancu pre vzdelávací systém. „Digitalizácia zvýši atraktivitu odborného vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Prepojenie modernej techniky s možnosťami sociálnych a technických inovácií určite osloví novú generáciu. Okrem toho nám ide o to, aby sme spoločne vytvorili trvalo udržateľné riešenia“, vysvetlila Burger. „Naša bilaterálna spolupráca je preto nesmierne dôležitá“, dodala.
     Nemecko už podporuje Slovensko v budovaní systému duálneho vzdelávania a napomáha krajine aj v ďalších témach v oblasti vzdelávania. Štátny tajomník Peter Krajňák vyzdvihol najmä angažovanosť nemeckých firiem a vynikajúcu spoluprácu s nemeckými inštitúciami.
     Výsledkom postupujúcej transformácie školského vzdelávacieho systému má byť
v neposlednom rade aj posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska, dodal Krajňák. Výhodou duálneho vzdelávania je úzke prepojenie odbornej praxe so skutočnými potrebami trhu práce. Tento fakt uľahčuje tvorbu nových vzdelávacích odborov, ktoré o to lepšie kopírujú aktuálny vývoj v technológiách a automatizácii. Na rozdiel od Nemecka, na Slovensku zatiaľ neexistujú žiadne duálne štruktúry v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Toho si je vedomý aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR. V rámci konferencie sa vyslovil za budovanie takých vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú študentom a žiakom možnosť získať vyššiu úroveň kvalifikácie v neakademickom prostredí. Susanne Burger súhlasila, že aj Nemecko musí pokračovať vo vytváraní dodatočných kvalifikácií a duálnych študijných programov. „Odborné vzdelávanie nie je slepá ulička, je to správna cesta pre budúcnosť“, znelo zhrnutie vedúcej Sekcie pre európske záležitosti Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum.

     SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora bola založená v roku 2005 v Bratislave a predstavuje fórum pre slovenské a nemecké firmy. Komora zastupuje záujmy svojich 430 členov, ktorí na Slovensku zamestnávajú 113 000 pracovníkov a dosahujú obrat vo výške 26 miliárd eur. SNOPK patrí k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku