Deviataci dnes absolvovali celoslovenské certifikačné Testovanie 9-2011

09.03.2011

      Dnes 9. marca 2011 sa uskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v SR. Zúčastnilo sa na ňom takmer 46 000 žiakov, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa konalo na 1 451 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Žiaci písali test z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. Zverejnené sú na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.
     Testovanie, ktoré organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), prebiehalo podľa organizačných pokynov a vopred stanoveného časového harmonogramu. Počas neho nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorá by narušila jeho objektívny priebeh. V tomto roku boli posilnené právomoci externého dozoru, ktorý dohliadal na regulárny priebeh testovania na škole počas celého dňa. Externý dozor bol prítomný v každej učebni, kde žiaci písali testy. Funkciou externého dozoru boli poverení učitelia iných základných alebo stredných škôl, zamestnanci krajských školských úradov a Štátnej školskej inšpekcie.
     Žiaci, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli písať testy v riadnom termíne, sa budú môcť zúčastniť na náhradnom testovaní. Naplánované je na 29. marca 2011 a uskutoční sa v základných školách krajských miest. Prihláška žiaka na náhradný termín je zverejnená na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9. Základné školy písomne prihlásia žiakov na náhradný termín do 11. marca 2011.
     Výsledky žiakov z hlavného termínu certifikačného testovania budú na školy doručené v elektronickej forme 28. marca 2011. Poštou budú na školy odoslané 18. apríla 2011. Výsledky jednotlivých škôl budú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

Bratislava 9. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku