Deti si vyskúšajú rôzne typy elektronických úloh počas Noci výskumníkov v štyroch krajských mestách

26.09.2013
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude aktívne prezentovať širokej verejnosti národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania počas  popularizačného podujatia Noc výskumníkov (27.9.2013) v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
     V stánku NÚCEM pod názvom E-testovanie v nákupných centrách v uvedených krajských mestách si  deti budú môcť vyskúšať rôzne typy elektronických úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov, vrátane matematiky a cudzích jazykov. Úlohy sú spracované vo voľnom dostupnom softvéri na tvorbu interaktívnych cvičení a po vyplnení  úlohy sa deti dozvedia svoju úspešnosť - skóre. Rozšírený program budú mať účastníci Noci výskumníkov v kinosále B nákupného centra v Banskej Bystrici, kde odznie o 9.30 h prednáška pre verejnosť pod názvom Elektronické testovanie do škôl. Zúčastnia sa na nej žiaci zo základných škôl v Banskej Bystrici a zapoja sa  do nej svojimi otázkami.
     Podujatie Noc výskumníkov sa venuje popularizácii vedeckého výskumu. Národný projekt, ktorý NÚCEM realizuje od marca 2013, počíta aj s pedagogickým výskumom. K merateľným výsledkom projektu bude patriť vznik 30 000 nových testových úloh a 150 testov. Kým sa však elektronická úloha dostane k žiakovi, treba ju odborne vyhodnotiť napríklad po štatistickej či psychometrickej stránke. Tvorba úloh a testov teda podlieha odborným kritériám. „Deti si môžu vyskúšať hravou formou rôzne typy elektronických úloh na notebooku, aby si ich riešenie zažili a možno aj prelomili nedôveru k takémuto spôsobu preverovania ich vedomostí,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská k prezentácii počas Noci výskumníkov.
     Podľa riaditeľky NÚCEM je Noc výskumníkov vhodnou možnosťou ako zoznámiť rodičov, učiteľov a žiakov s národným projektom, ktorý je zameraný na vytvorenie nových úloh a elektronické testovanie (v bezpečnom prostredí). V stánkoch E-testovanie v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach budú mať návštevníci k dispozícii materiály publicity so zaujímavými informáciami o národnom projekte.
     NÚCEM v septembri pripravil prvé kolo podpisovania zmlúv v regiónoch s autormi úloh pre elektronické testovanie a na október a november odborné vzdelávanie učiteľov v tvorbe úloh a testov (testovacích nástrojov). Do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ NÚCEM - v rámci ktorého školy budú častejšie a pravidelnejšie monitorovať úroveň vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov elektronickou cestou - sa môžu zapojiť len plno organizované základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá. V prípade záujmu o jesenný prieskum IKT riaditelia škôl získajú viac informácií na e-mailovej adrese: e-testovanie@nucem.sk alebo telefonicky na číslach 02/32782610 a 02/32782611. Učitelia základných a stredných škôl, ktorí majú záujem pripojiť sa k tímu autorov testových úloh, môžu NÚCEM kontaktovať na e-mailovej adrese etest.ucitelia@nucem.sk.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku