Deti a žiaci budú mať s čím tvoriť

17.12.2014
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na „Prostriedky na výtvarnú a pracovnú výchovu a pomôcky pre umeleckú činnosť“ pre národné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov a detí z marginalizovaných rómskych komunít. Prostriedky a pomôcky sú opäť súčasťou didaktického balíčka, ktorý dostanú základné a materské školy zapojené do oboch projektov.
     Verejné obstarávanie na „Prostriedky na výtvarnú a pracovnú výchovu a pomôcky pre umeleckú činnosť“ vyhlasuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci národných projektov Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II) a Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED).
     Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 198 546 € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 18. 12. 2014. Dôvodom spojenia procesu verejného obstarávania pre oba projekty je skutočnosť, že pomôcky v didaktických balíčkoch spadajú pod rovnaký predmet obstarania z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní.
    Predmetom obstarávania sú farby, papiere a výkresy, pastelky, kriedy, fixy, ceruzky, štetce, nožnice, plastelína a pod. Uvedené pomôcky a prostriedky využijú deti zo 100 základných škôl a 160 materských škôl na celom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja.
     Jedným z cieľov národných projektov je zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a tým aj ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Práve obstarávané prostriedky slúžia na ich stimuláciu a komplexný rozvoj a zároveň sú súčasťou podpory inkluzívnej edukácie.
      „Pomocou tvorivých esteticko-výchovných činností, vnímania a prežívania kultivujeme estetickú citlivosť dieťaťa, rozvíjame tvorivú fantáziu a výtvarné vyjadrovanie, pričom integrujeme hodnoty, nielen estetické, priamo do osobnosti dieťaťa. Práca s pracovným, výtvarným či iným umeleckým materiálom stimuluje manipulačné zručnosti dieťaťa, jeho tvorivé procesy a buduje hodnotovú orientáciu v zmysle estetiky,“ hovorí Eva Sobinkovičová, odborná garantka NP MRK II.
     Didaktické balíčky, ktorých súčasťou sú aj obstarávané pomôcky a prostriedky, uľahčia integráciu detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do edukačného procesu a zároveň budú pre nich motiváciou na túto integráciu. Balíčky napomôžu a uľahčia ich inklúziu prostredníctvom aktivít, ktoré budú absolvovať s pomocou uvedeného vybavenia spolu s deťmi z majority.
     Vybavenie základných a materských škôl didaktickými balíčkami umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov ako aj podporiť implementáciu inkluzívneho modelu edukácie. Projekty sú financované z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ich Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku