Desať miliónov eur premení tradičné školy na moderné

30.11.2012
     Posledná tohtoročná výzva z operačného programu Vzdelávanie premení tradičné školy na moderné nielen vo vzdelávaní žiakov, ale aj v odbornom rozvoji pedagógov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 30. novembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške 10 miliónov eur. Výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu. O prostriedky zo štrukturálnych fondov sa môžu uchádzať stredné školy zo všetkých regiónov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
     Moderná stredná škola je názov výzvy, v rámci ktorej môžu stredné školy najbližšie dva mesiace predkladať žiadosti o NFP súvisiace s modernizáciou vzdelávania. Výzva je zameraná aj na podporu inovácií obsahu a metód výučby, a realizáciu kariérneho poradenstva na stredných školách. Projekty majú byť orientované napríklad na inováciu alebo zriadenie laboratórií, odborných učební praktického vyučovania, ďalšie vzdelávanie a podporu osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov, či tvorbu nových učebných textov. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a obce, stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy, cirkevné a súkromné stredné školy.
     Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 100 tisíc eur a maximálne o 500 tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. februára 2013. Kompletné informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku