Deň gramotnosti oslovil školy v Trenčianskom kraji, učitelia pripravili zaujímavé aktivity

14.09.2014
     Takmer 12-tisíc žiakov sa zapojilo do podujatia Deň gramotnosti, ktoré sa konalo 8. septembra pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti na stredných, základných i materských školách Trenčianskeho kraja.
     Na základe výzvy Detašovaného pracoviska Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne zaradili školy pre žiakov rôzne aktivity a programy, podľa  typu školy a ich veku, zamerané na podporu zvýšenia gramotnosti, napríklad čitateľskej, digitálnej, matematickej, finančnej, štatistickej, mediálnej, prírodovednej aj informačnej. Celkovo sa do výzvy zapojilo 74 škôl  (11 SŠ, 44 ZŠ a 19 MŠ)  581 tried a 11 528 žiakov, s ktorými pracovalo viac ako 700 pedagógov.
     Hlavným podnetom, prečo pracovisko MPC v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, školskými úradmi Trenčianskeho kraja a s podporou Štátnej školskej inšpekcie vyzvalo školy na zapojenie sa do Dňa gramotnosti, boli výsledky medzinárodných meraní PISA. Tieto ukázali, že vo všetkých oblastiach meraní naši žiaci dosiahli výsledky, ktorými sa zaradili pod priemer krajín OECD. Niektoré sa dokonca pri opakovanom meraní ešte zhoršili. Cieľom podujatia bolo poukázať na to, že ide o dlhodobý problém, ktorý školám v Trenčianskom kraji nie je ľahostajný.
     Gramotnosť má dopad na vzdelávanie, ovplyvňuje spôsob získavania a spracovania informácií, a tým významne určuje budúce uplatnenie žiaka nielen v profesijnom živote, ale aj jeho celkovú úspešnosť v spoločnosti a v celom rade životných situácií.
     Rozvíjaním gramotnosti škola pripravuje žiakov na praktický život, aby vedeli používať vedomosti,  poznatky a  spôsobilostí v bežných životných situáciách. Gramotnosť sa často spája iba s konkrétnymi predmetmi, ale v skutočnosti ide o nadpredmetové zručnosti, ktoré si žiaci rozvíjajú počas rôznych vyučovacích hodín.
     Učiteľky materských škôl pripravili rôzne činnosti, zodpovedajúce veku detí. Tie napríklad triedili stavebnice podľa farieb, počítali nazbierané ovocie,  opakovali príbeh, ktorý im pani učiteľka prečítala, prerozprávali dej divadielka, kreslili motív z prečítanej rozprávky, pozorovali javy v prírode a hrali sa rôzne zaujímavé hry.
     Učitelia základných škôl kombinovali aktivity viacerých gramotností na rôznych vyučovacích hodinách. Aby si význam gramotnosti uvedomili aj samotní žiaci, využívali učitelia atraktívne a motivujúce vyučovacie metódy.
     Najviac činností pripravili základné školy na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Niektorí učitelia sa so žiakmi vybrali do knižnice, kde besedovali s pracovníčkami, čítali si úryvky z kníh, voľne interpretovali prečítaný text a pokúšali  sa ho zdramatizovať. Aj akcie v triedach  boli pestré a nápadité. Žiaci mali napríklad priniesť obľúbenú knihu, o ktorej  po prečítaní úryvku diskutovali alebo sa pokúsili vymyslieť iný záver príbehu.
     Svoje miesto medzi aktivitami mala aj prírodovedná gramotnosť, riešili mnoho zaujímavých a praktických úloh z matematiky alebo spracovania informácií pomocou digitálnych technológií.
     Pozornosť pri zostavovaní programu Dňa gramotnosti venovali pedagógovia najmä u starších školákov a stredoškolákov rozvoju mediálnej, finančnej, či informačnej gramotnosti. Pre žiakov pripravili úlohy, pri plnení ktorých si mali vybrať a vypočítať napríklad náklady na školský výlet, zoznamovali sa s bankovými produktmi, učili sa hospodáriť s peniazmi, porovnávali ceny z reklamných letákov, fiktívne nakupovali v určenom finančnom limite.   
     Zaujímavým spôsobom začala debatu na tému ako prichádzame o peniaze. Učiteľ napríklad vysypal na zem papiere, medzi ktorými bola aj bankovka. Žiaci si ju pri upratovaní nevšimli, čo podnietilo diskusiu na témy nielen ekonomické, ale aj environmentálne. Následne diskutovali o tom, čo všetko končí v koši, prečo by sme mali triediť odpady a aký je z toho ekonomický profit.
     Učitelia pre žiakov pripravili mnoho problémových úloh, zaujímavých projektov a súťaží, k čomu pridali aj užitočné rady do života. Niektoré školy tento zaujímavý deň opísali na webových stránkach a v regionálnych médiách.
     MPC vyslovuje poďakovanie všetkým školám, pedagógom, deťom a žiakom za veľký záujem o podujatie. Zapojením v takom hojnom počte školy prezentovali, že venujú rozvoju gramotností zvýšenú pozornosť a v rámci bežného vzdelávacieho procesu jednotlivé typy gramotností systematicky rozvíjajú.
     Na Deň gramotnosti bude nadväzovať  ako sprievodné podujatie konferencia Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2014 v Trenčíne. Na konferencii širokej pedagogickej verejnosti odprezentujú pedagogickí zamestnanci z rôznych škôl výsledky Dňa gramotnosti a osvedčené pedagogické  skúsenosti.
 
     Medzinárodný deň gramotnosti sina základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) svet pripomína od roku 1966. Podnetom pre jeho vznik bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v  Teheráne. Na Slovensku gramotnosť rieši povinná školská dochádzka a práve učitelia v Trenčianskom kraji ukázali počas Dňa gramotnosti, ako sa to v praxi realizuje.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku