Čítanie, ktoré prostredníctvom výmeny záložiek spája a vytvára priateľské vzťahy medzi českými a slovenskými rovesníkmi

30.11.2016
     Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že čítanie pre potešenie zvyšuje kvalitu života čitateľov, rozvíja fantáziu a predstavivosť žiakov, upevňuje medziľudské vzťahy v školskej komunite, zorganizovala v mesiaci október pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a zároveň v Roku čitateľskej gramotnosti dva projekty na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike a Českej republike.
     Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizovala v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po siedmykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi 127 518 rovesníkmi z 997 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci vyrábali záložku ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Čítam, čítaš, čítame. Rovnako výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, poznávaniu histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch republikách.
     Doplňujúcim programom výroby záložiek boli často na Slovensku žiacke besedy o obľúbených knihách, besedy so slovenskými spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, hodiny tichého alebo hlasného čítania, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka, českých najznámejších spisovateľov a čítanie ukážok z českých rozprávok. Mnoho slovenských škôl si 24. októbra 2016 v Medzinárodný deň školských knižníc spestrilo výrobu záložiek aj spoločným čítaním rozprávky o 9.00 hodine. Túto aktivitu vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.
     Pridanou hodnotu projektu je, že na jednej strane umožňuje, aby vášniví čitatelia z radov žiakov strhli k čítaniu aj „nečitateľov“. Na druhej strane dáva možnosť vyniknúť aj žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh. Uvedené bonusy projektu potvrdzuje Zdenka Michelová zo Základnej školy a materskej školy z českého Kunšátu: „Chcela by som vám poďakovať za dlhoročnú starostlivosť o nadväzovanie krásnych vzťahov medzi našimi žiakmi.“ Potešenie z realizácie projektu potvrdila aj Zuzana Kováčiková zo Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienové:„Tento projekt nám každý rok prináša veľa radosti. Navzájom sa inšpirujeme a spoznávame nové mestá a obce. Ďakujeme za tento obohacujúci projekt.“
     Druhý projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po piatykrát pre stredné školy. Aj jeho cieľom bola podpora čítania prostredníctvom výmeny záložky do knihy a vzájomne nadväzovanie priateľských vzťahov medzi 160 školami z rôznych kútov Slovenska. 9 913 stredoškolákov si medzi sebou vymenilo vytvorenú záložku na tému Knihy rozprávajú príbehy. Pri výrobe záložiek poväčšine žiaci medzi sebou diskutovali o prečítaných knihách, o obľúbených autoroch, alebo súťažili v písaní ľubovoľných príbehov.
     Do práce žiaci zapojili nielen svoju zručnosť a fantáziu, ale aj poriadny kus svojej čitateľskej gramotnosti, aby žiakom partnerskej školy sprostredkovali informácie o autorovi či diele preberanom na hodinách slovenského jazyka a literatúry v predchádzajúcom ročníku.
Ďalšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku