Blíži sa termín rozhodnutia o výbere strednej školy

28.01.2014
     Žiakov končiacich základnú školu čaká v najbližších týždňoch rozhodnutie o výbere ďalšieho štúdia. Tí, ktorí majú záujem pokračovať na školách umeleckého a športového zamerania, príp. bilingválnych gymnáziách, musia najneskôr do 20. februára odovzdať prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy. V ostatných prípadoch podávajú prihlášku do 10. apríla. Tento termín platí rovnako aj pre žiakov 5. ročníka, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu.
     Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa pôvodne hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich.
     Výber strednej školy je pre deviatakov veľmi vážnym krokom, ktorý bude ovplyvňovať ich budúcnosť a profesijné smerovanie. V tomto rozhodovaní by im preto mali pomôcť aj výchovní poradcovia, ktorí môžu odporučiť vhodný typ štúdia pre žiaka, a to v závislosti od dosahovaných výsledkov, zručností, ale aj záujmov a profesijnej orientácie. Poskytnúť im môžu i ďalšie dôležité informácie týkajúce sa ich stredoškolského štúdia, napr. naplnenosti jednotlivých študijných a učebných odborov, kritérií prijímacích skúšok a napokon aj perspektív po absolvovaní konkrétnej strednej školy. V súčasnosti na základných školách pôsobí približne 1 300 výchovných poradcov.
     Ministerstvo školstva aj preto pripravilo zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ako aj zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu. Vychádzal pritom z absolventskej miery nezamestnanosti a prognózy o potrebách trhu práce k roku 2017, pričom na ich základe chce primárne podporovať práve chýbajúce profesie na trhu práce.
     Na Slovensku v súčasnosti funguje 247 gymnázií, 15 konzervatórií a 462 stredných odborných škôl. V ponuke stredných odborných škôl je najviac zastúpená skupina odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby. Štúdium tohto zamerania ponúka 292 škôl, nasleduje strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, ktorú môžu žiaci študovať na jednej zo  134 škôl. Elektrotechniku je možné v tomto školskom roku študovať na 129 stredných odborných školách a stavebníctvo, geodéziu a kartografiu na 120 školách.
     Všetkých žiakov, ktorí sa rozhodnutú študovať na strednej škole odbor s maturitou, čakajú prijímacie skúšky. Na väčšine škôl sa budú ich vedomosti overovať zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách aj z iných predmetov, napr. chémia, prírodopis či cudzie jazyky.
     Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9.
     Štúdium na základných školách ukončí v tomto roku takmer 43 tisíc deviatakov. V porovnaní s rokom 2009 je to pokles o viac ako 5 000 žiakov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku