Až 350 slovenčinárov sa na workshopoch venovalo analýze maturitných testov a hodnoteniu písomných slohových prác

18.11.2019

     Od 21. októbra do 7. novembra 2019 sa celkom 350 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska zúčastnilo workshopov zameraných na analyzovanie a hodnotenie maturitných testov. Workshopy v štyroch mestách – Bratislave, Žiline, Košiciach a Prešove – zorganizoval pre učiteľov stredných škôl Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v úzkej spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave (MPC) a jeho regionálnymi pracoviskami.
     Celodenný workshop pre učiteľov bol zameraný najmä na analýzu testových úloh z minulých ročníkov externých maturít z hľadiska ich vzdelávacieho obsahu a kognitívnej náročnosti. V rámci druhej časti vzdelávania sa účastníci na základe praktickej skúsenosti zdokonalili v hodnotení písomnej formy maturitnej skúšky (slohových prác). Pre veľký záujem plánujú organizátori zrealizovať ďalšie workshopy aj pre učiteľov z iných miest Slovenska.
     Cieľom týchto vzdelávacích podujatí bolo rozvíjanie profesijných kompetencií a zručností učiteľov slovenského jazyka a literatúry (SJL) na stredných školách v problematike hodnotenia výsledkov vzdelávania žiakov. Učitelia mali možnosť analyzovať úlohy v maturitných testoch ako aj interpretovať dáta a štatistické ukazovatele získané z odpovedí maturantov v celoslovenskom testovaní.
     Branislav Hudcovský (NÚCEM), ktorý vzdelávania lektoroval, učiteľom v prvej časti vysvetlil funkciu a princípy maturitných testov, procesy vytvárania testu vrátane pilotného overovania testových položiek na vzorkách žiakov a škôl. Spolu s lektorom si zúčastnení učitelia na konkrétnych úlohách z testu externej časti zo SJL z Maturity 2019 podrobne rozobrali a na príkladoch precvičili správnu interpretáciu výsledkov testových položiek i testu ako celku. Ďalej učitelia analyzovali rôzne kognitívne postupy, ktorými žiaci riešili úlohy a zamerali sa najmä na tie, kde robili najväčšie chyby. Lektor priblížil účastníkom aj procesy centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou, ktorého zavedenie v minulom školskom roku vyvolalo u učiteľov živú diskusiu.
     Druhej časti vzdelávania dominoval proces hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ), tzv. maturitných slohových prác. Keďže od zavedenia súčasného modelu maturitnej skúšky ubehlo už 11 rokov, mnohí mladí učitelia, ktorí začali pôsobiť v učiteľskom povolaní po roku 2014, nemali možnosť absolvovať aktualizačné vzdelávania k testovaniam a k hodnoteniu prác PFIČ MS zo SJL, ktoré sa hodnotia podľa záväzných centrálnych kritérií. Táto časť bola prínosná i pre učiteľov s dlhšou praxou, ktorí mali možnosť prediskutovať s kolegami i s lektorom rôzne špecifické prípady a problémy, s ktorými sa pri každoročnom hodnotení maturitných slohových prác stretávajú. V tejto časti vzdelávania lektor kládol dôraz na tréning zručností hodnotiteľa a používanie korektorských značiek pri správnom, zrozumiteľnom a jednotnom označovaní chýb v hodnotených prácach a rozlíšenie druhu chýb.
     Workshopov sa zúčastnili učitelia z gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí privítali a svojim vysokým záujmom a praktickými otázkami ocenili tematické zameranie vzdelávacieho podujatia. Zároveň vyjadrili spokojnosť s konštruktívnym a praktickým charakterom podujatia. V závere vyslovili požiadavku pravidelne realizovať podobne zamerané akcie, najmä workshopy a tréningové semináre zamerané na precvičovanie postupov hodnotenia slohových prác v jednotlivých žánroch a riešenie niektorých atypických prípadov v procese hodnotenia.

O pripravovaných workshopoch v ďalších mestách Slovenska budeme učiteľov informovať prostredníctvom webového sídla MPC.

Viac informácií nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku