Atraktívna výučba dejepisu

02.07.2014
     Bratislavské regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra zorganizovalo pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka, občianskej náuky i etiky odborno-didaktickú konferenciu s názvom 100 rokov spomienok. Účastníci sa sériou prednášok a prezentácií venovali sarajevskému atentátu, prvej svetovej vojne a formovaniu československých légií.
     Celoslovenské podujatie s podtitulom Učíme sa z histórie bolo určené učiteľom základných a stredných škôl. „Hlavným motívom konferencie je prezentovať systematickú prácu odborníkov vo výskume zameranom na hlbšie pochopenie príčin a dôsledkov prvej svetovej vojny, prenášať tieto poznatky do škôl a zároveň udržiavať v pamäti národa,“ povedal Ing. Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky MPC.
     Konferencia mala aj didaktický rozmer, pričom vytvorila priestor na výmenu poznatkov z vedecko-historického bádania a spoločné hľadanie spôsobu ako významné dejinné udalosti a medzníky približovať príťažlivou a zaujímavou formou mladej generácii.
     Učitelia sa mohli zúčastniť aj na niektorom z troch inšpiratívnych workshopov - Film vo vyučovacom procese, Tvorba textov s témami prvej svetovej vojny a Ako tvoriť dobré otázky a úlohy do pracovných listov.
     Ďalším cenným materiálom bude publikácia, ktorú Metodicko-pedagogické centrum plánuje zostaviť a vydať z referátov. Učiteľom poslúži ako kompaktný a faktograficky rôznorodý materiál, ktorý môžu uplatniť v edukačnom procese pri výučbe jednotlivých predmetov alebo prierezovo.
     Podujatie sa uskutočnilo 2. a 3. júla 2014 v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku