ASFEU pred uzávierkou výzvy spustila predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok

07.03.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) sprístupnila na svojom webovom sídle www.asfeu.sk rezervačný systém na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh v rámci výzvy z operačného programu Vzdelávanie. Výzva, ktorú ASFEU vyhlásila 17. januára 2012, je zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji.
     Predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí budú vykonávať pracovníci ASFEU od 12. marca do uzávierky výzvy, t.j. do 26. marca 2012 v regionálnych informačných kanceláriách v Bratislave, v Žiline, vo Zvolene a v Košiciach. Záujemcovia si termín konzultácie môžu zarezervovať na www.asfeu.sk, kde sú zverejnené aj kontakty na jednotlivé kancelárie. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, a to s časovým limitom 90 minút.
     Štátne, verejné, súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jej jednotlivých ústavov, si môžu z tejto výzvy prerozdeliť 2 milióny eur, pričom minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt je stanovená na 250 tisíc eur a maximálna na 500 tisíc eur. Projekty je potrebné predložiť do ASFEU do 26. marca 2012. Žiadosti o príspevok musia byť odoslané elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Následne je potrebné zabezpečiť fyzické doručenie žiadostí do podateľne ASFEU poštou, osobne alebo kuriérom na adresu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Sekcia implementácie operačného programu Vzdelávanie, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
     Kompletné informácie k aktuálnej výzve sú k dispozícii na webovom sídle www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku