APVV vyhlásila všeobecnú výzvu. Na vedu a výskum pôjdu milióny eur.

06.11.2012
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila 5. novembra 2012 verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV 2012).
     Výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže výskumných tímov v konkurenčnom prostredí. „Táto výzva je dôkazom toho, že pre vedu a výskum nestačia len dobré nápady a tímy odborníkov, ale aj financie, ktoré sú kľúčovou esenciou ďalších úspechov,“ zdôrazňuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  
      Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Oprávnenými žiadateľmi tak môže byť aj Slovenská akadémia vied, vysoké školy a každý ďalší subjekt, ktorý disponuje osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj.
      Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 eur. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 33 mil. eur. Žiadosti je potrebné predložiť do agentúry v elektronickej a listinnej podobe do 21. januára 2013. Začiatok riešenia projektov podporených v rámci tejto výzvy je 1. október 2013. Maximálna dĺžka riešenia projektu je 48 mesiacov. Všetky detailné informácie o podmienkach výzvy sú zverejnené na web stránke agentúry na adrese www.apvv.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku