APVV k dnešnému dňu poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018

17.05.2018
 
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) poskytla na financovanie projektov už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku. V roku 2017 to bolo v rovnakom čase 17,1 mil. eur, čo predstavovalo 61 % z prideleného rozpočtu. Na projekty všeobecných výziev VV2014, VV2015 a VV2016 poskytla APVV 32,4 mil. eur, čo predstavuje 99,6 % z prideleného rozpočtu na rok 2018.
     Projekty multilaterálnych a bilaterálnych výziev vyhlásených v roku 2016 (Dunajská stratégia a výzva Slovensko-Srbsko) a 2017 (výzvy na podporu spolupráce s Francúzskom, Rakúskom, Čínou a Taiwanom) boli financované v plnej miere vo výške 314 214 eur.
     APVV taktiež výrazne podporila rozvoj medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce tým, že v tomto roku úspešne vyhlásila aj nové verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu s Poľskom či Portugalskom.
     Medzi najnovšie vyhlásené verejné výzvy pribudla 16. mája 2018 výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Srbskej republike.
     V roku 2018 bude spustené financovanie výzvy s Kórejskou republikou, ostatné výzvy budú financované od roku 2019.
      APVV zároveň vyhlásila aj úplne nový typ výziev, a to výskumné bilaterálne výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu s Čínou a Izraelom so začiatkom financovania už v tomto roku. Celková plánovaná alokovaná čiastka spolu na obidve výzvy na celé obdobie riešenia je vo výške 1,2 mil. eur.
     Vyhlásená bola aj dlho očakávaná verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 s celkovým objemom finančných prostriedkov 400 000 eur na rok 2018.
     APVV zároveň prijala viacero opatrení v oblasti financovania a manažmentu projektov s cieľom zvýšiť objektivitu a transparentnosť hodnotiaceho procesu. Viac informácii nájdete na internetovej stránke www.apvv.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku