Ako počítať na materskej škole

09.11.2015
     Aktualizovať,  prehĺbiť a rozšíriť odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania pri rozvoji matematickej gramotnosti detí predškolského veku  s využitím tangramov, pracovných listov a digitálnej hračky Bee – bot, bolo cieľom odborného seminára učiteľov materských škôl. Odborné podujatie organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina koncom októbra.
      Účastníkom  odborného seminára bola prezentovaná  odborná prednáška k rozvíjaniu matematickej gramotnosti v materskej škole s aplikáciou tvorby a práce s tangramom, pracovnými  listami a prácou s digitálnou hračkou Bee-bot s tvorbou a prácou na rôznych druhoch podložiek. Prostredníctvom tvorivých dielní si účastníci mohli vyskúšať dané činnosti prakticky v jednotlivých skupinách. „Prezentácia tvorby a práce s tangramom aj s konkrétnou aplikáciou v praxi bola pre mňa a verím i ostatné kolegyne, veľmi prínosná a motivujúca pri zaraďovaní do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ uviedla účastníčka seminára Mgr. Nella Michalicová.
      Zámerom odborného seminára bolo tiež praktické vyskúšanie tvorby pracovných listov a podložiek k digitálnej hračke Bee-bot v jednotlivých skupinách. Význam tvorivých dielní potvrdili aj slová Mgr. Adriany Slezákovej: „Tým, že sme si mohli pracovné listy a podložky s rôznou tematikou nielen prekonzultovať, ale aj vytvoriť formou spolupráce v skupinách nám uľahčí ich priamu implementáciu v edukačnej praxi.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku