Aj školy tvoria vzdelávacie programy

12.03.2015
     Nový projekt, nové trendy na Slovensku vo vzdelávaní mladej generácie – to je názov podujatia, ktoré prináša riaditeľom materských a základných škôl Metodicko-pedagogické centrum. Vytvára tak priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a diskusie o možnostiach budúcej spolupráce v rámci novoakreditovaných vzdelávacíchprogramov.
     Učitelia majú príležitosť naučiť sa, ako žiakom zatraktívniť hodiny. Žiaci zas budú mať vyučovacie hodiny interaktívne a zábavné, a to vďaka novému digitálnemu obsahu.
     „Takouto formou chceme získať informácie, aké sú požiadavky škôl a na ich základe plánujeme ďalšie vzdelávacie obdobie v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (PKR),“ povedal István Szőköl, zástupca riaditeľa pre detašované pracovisko MPC Komárno. Vďaka národnému projektu učitelia absolvujú akreditované vzdelávacie programy a zároveň môžu získať kredity.
     Najväčší záujem učiteľov je o ďalšie vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vzdelávanie zamerané na problémy s disciplínou a správaním žiakov, rozširovanie vedomostí a znalostí z hlavného predmetu aprobácie učiteľa, zdokonaľovanie IKT zručností, rozširovanie vedomostí a znalostí o nových vyučovacích postupoch.
     Podujatie Nový projekt, nové trendy na Slovensku vo vzdelávaní mladej generácie pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Komárne, v spolupráci s Mestským úradom Komárno, dňa 26. marca 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku