Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ bude hodnotiť svoju činnosť za uplynulý rok

09.05.2011

     Štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo sa zúčastní v utorok 10. mája 2011 na výročnej konferencii Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v Bratislave. Venovaná bude zhodnoteniu činnosti agentúry za rok 2010, ktorá zastrešuje proces vyhlasovania výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov, kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) a operačného programu Vzdelávanie (OPV).
     Na podujatí budú rezonovať témy, akými sú podpora vzdelávania, výskumu a vývoja z pohľadu ministerstva či priority vzdelávania, výskumu a vývoja v SR v rámci OPV  a OPVaV. Generálna riaditeľka ASFEU predstaví aktuálne a plánované výzvy oboch operačných programov v roku 2011. Vedenie ASFEU a Ministerstva zdravotníctva SR zhodnotia svoju činnosť z hľadiska vyhlasovania výziev, čerpania finančných prostriedkov OPV a OPVaV za predchádzajúci rok.
     Zaujímavú súčasť programu budú tvoriť prezentácie úspešne realizovaných projektov podporených z oboch operačných programov. V rámci OPVaV pôjde o prezentácie projektov zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti. So svojimi skúsenosťami sa s prítomnými podelia zástupcovia Výskumného ústavu zváračského - Priemyselného inštitútu SR s projektom „Výskum inovatívnych materiálov pre prehrievačové systémy zariadení vyrábajúcich energiu spaľovaním alternatívnych palív"; Univerzity Komenského v Bratislave s projektom „Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave" a spoločnosti Bel/Novamann s projektom „Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení".
     S priebehom modernizácie a inovácie vzdelávania na svojich školách v rámci OPV prídu účastníkov oboznámiť zástupcovia Základnej školy s materskou školou Cinobaňa s projektom „Ja, človek, súčasť prírody: Poznám, chránim, tvorím, viem" a Strednej odbornej školy, Spišská Nová Ves s projektom „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy". Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavia svoj projekt „Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre", spoločnosť SLCP Consulting s. r. o. priblíži prítomným projekt s názvom „Konkurencieschopnosť slovenských výrobných podnikov prostredníctvom zvyšovania efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti".

Miesto a čas: Kongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17,  Bratislava, 10.00 hod.

Bratislava 9. máj 2011 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku