26 miliónov eur pre vysoké školy a SAV

16.10.2012

     Vytváranie nových študijných programov vo svetovom jazyku, výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) možno očakávať od ďalších peňazí z eurofondov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 15. októbra 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Výzva finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 26 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
     V rámci tejto výzvy je finančná pomoc určená pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj jednotlivé ústavy SAV. Predložené projekty môžu byť zamerané napríklad na vytváranie študijných programov v šiestich cudzích jazykoch, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a mobilitu akademickej obce, ďalšia oprávnená aktivita je podpora nových doktorandov na vysokých školách a ústavoch SAV alebo podpora mobilít medzi organizáciami výskumu a vývoja a podnikateľským sektorom. Cieľom je tiež zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko i  programy doktorandského vzdelávania vytvorené na princípe spájania najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.
     Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 500 tisíc eur a maximálne o dva milióny eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. decembra 2012. Kompletné informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku