Posledné dni na podanie prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

30.05.2019
     Už len do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybranej strednej školy. V prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole je termín predĺžený do 31. júla 2018.
     Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú ukončené stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Uchádzači majú na výber z odborov, ako sú napr. strojárstvo, elektrotechnika, výroba potravín, dopravná prevádzka či podnikanie v remeslách a službách. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou. V školskom roku 2018/19 je v tomto druhu štúdia v dennej i externej forme vyše 7 500 žiakov, pričom vlani prijali stredné školy  viac ako 4 300 žiakov. 
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Stredné školy ponúkajú odbory, ako sú napr. zubný technik, mechanik počítačových sietí či hospodárska informatika. Organizuje sa takisto ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia jeden až tri roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Tento typ štúdia navštevuje v tomto školskom roku takmer 6 400 žiakov, pričom novoprijatých je vyše 3 300. 
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň (24. - 30. 6. 2019), druhý termín skúšok sa uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov (12. - 25. 8. 2019). Konkrétny deň konania skúšky stanoví riaditeľ školy. Ten takisto najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

Foto: TASR
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku