Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

03.04.2019
 
     Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre, ktoré boli zamerané na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc.
     Oboch seminárov sa zúčastnilo 139 účastníkov najmä z radov školských knihovníkov, učiteľov, riaditeľov základných škôl a stredných škôl. Cieľom uvedených odborných seminárov bolo poskytnúť všetkým účastníkom cenné informácie o riadení a prevádzke školskej knižnice a pri výkone odborných knižničných činností v oblasti vedenia základnej a pomocnej odbornej evidencie knižničných dokumentov, vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov. Rovnako ich cieľom bolo poukázať na výhody elektronizácie školskej knižnice, ktoré predovšetkým spočívajú v zredukovaní rutinnej práce školského knihovníka a v získavaní väčšieho časového priestoru pre poskytovanie kvalitnejších a rozmanitejších knižnično-informačných služieb všetkým členom školskej komunity.
     Prvý odborný seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vo svojich priestoroch21. marca 2019. Druhý odborný seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 28. marca 2019.
     Oba semináre sa vyznačovali živou diskusiou samotných účastníkov, ako aj priateľskou atmosférou. Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od účastníkov oboch seminárov povedala, „že odborné poznatky, odporúčania i prezentácie automatizovaných knižnično-informačných systémov boli pre nich zmysluplné a prínosné a pomôžu skvalitniť činnosť školských knižníc i podporu čítania na ich školách“.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku