2. kolo priebežnej výzvy na podporu vzdelávania pre marginalizované rómske komunity

22.11.2011

     Dňa 21. novembra 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) druhé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v rámci operačného programu Vzdelávanie. Výška finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 17 miliónov eur.
    
Aktualizovaná priebežná výzva s názvom Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania sa týka opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. septembra 2009. Zámerom pilotnej výzvy je zvýšiť zamestnanosť a vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK a zlepšiť ich životné podmienky, čo má byť naplnené aj prostredníctvom jednotlivých parciálnych cieľov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     K oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy patria základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, vrátane cirkevných a súkromných, základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, vrátane súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov a iných ústredných orgánov štátnej správy, vrátane cirkevných a súkromných stredných škôl. Do zoznamu oprávnených žiadateľov patria aj miestna samospráva a mimovládne organizácie v zmysle podmienok stanovených v úplnom znení tejto výzvy. Dôležitou podmienkou výzvy je, aby žiadateľovi už bola schválená Žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP alebo už vystupoval ako partner v rámci uvedenej pilotnej výzvy. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 100 000 eur, pričom maximálna predstavuje až 500 000 eur na jeden projekt.
     Podrobnosti k aktuálnej výzve sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách ASFEU, ktorých kontakty sú uvedené vo výzve. Druhé kolo priebežnej výzvy má uzávierku 20. januára 2012.

Bratislava 22. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku