Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

13.12.2017
     Na 14. zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania odovzdal menovacie dekréty novým členom a členkám výboru, v zastúpení predsedníčky výboru, ministerky školstva Martiny Lubyovej štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
      Činnosť výboru za uplynulý rok vyhodnotil tajomník výboru, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Ďalším bodom programu bola Informácia o 39. GK UNESCO – príprava Memoranda o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a UNESCO a Informácia o Memorande o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR.
      Na najbližšom zasadaní Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa budú jeho členovia zaoberať plánom úloh na budúci kalendárny rok 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku