Vzdelávať sa môžu aj seniori

28.08.2012

     Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 je zameraný na vzdelávanie seniorov. Rastom počtu starších ľudí je nutné zaujímať sa aj o ich sekundárne potreby, ako sú vzdelávanie, komunikácia, vytváranie nových spoločenských väzieb i pocit  užitočnosti a sebarealizácie. Jedna z možností podpory zdravého a aktívneho starnutia populácie je využitie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 28. augusta 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)  z Európskeho sociálneho fondu s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov. Výzva v celkovej výške 5 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
    
Zameraná je na rozširovanie vedomostí seniorov vo veku nad 50 rokov prostredníctvom nových foriem vzdelávania a vzdelávacích programov, ako aj na zvyšovanie kvalifikácie lektorov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 75 tisíc eur a maximálne o 200 tisíc eur na jeden projekt. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť mikro, malé, stredné a veľké podniky, pričom pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku a obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1. Bližšia špecifikácia oprávnenosti žiadateľa o NFP je uvedená v samotnom znení výzvy. 
     Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 29. októbra 2012. Kompletná výzva s prílohami je k dispozícii na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku