17 miliónov eur na podporu vzdelávania pre marginalizované rómske komunity

20.05.2011

     Dnes 20. mája 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) prvé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranej na podporu vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v rámci operačného programu Vzdelávanie s výškou finančnej pomoci 17 miliónov eur.
    
Výzva s názvom Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania sa týka opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. septembra 2009. Jej zámerom je zvýšiť zamestnanosť a vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK a zlepšiť ich životné podmienky, čo má byť naplnené aj prostredníctvom jednotlivých parciálnych cieľov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Široké spektrum oprávnených aktivít smeruje k podpore prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl, posilneniu individuálneho prístupu a rozvoju alternatívnych foriem vyučovania, tiež k získavaniu zručností potrebných na trhu práce. Výzva je zameraná aj na ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK, osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti a na podporu spolupráce inštitúcií pracujúcich v tejto oblasti.
     K oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy patria základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, vrátane cirkevných a súkromných, základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, vrátane súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov a iných ústredných orgánov štátnej správy, vrátane cirkevných a súkromných stredných škôl. Do zoznamu oprávnených žiadateľov patria aj miestna samospráva a mimovládne organizácie v zmysle podmienok stanovených v úplnom znení tejto výzvy.
     Jednou z hlavných podmienok oprávnenosti žiadateľa je predloženie Záväzného stanoviska o schválení Žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vydaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Projekt, ktorý bude predmetom žiadosti o NFP, musí byť v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu.
     Záujemcovia o finančnú pomoc z eurofondov môžu projektové aktivity realizovať vo všetkých regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja a môžu si tak prerozdeliť 17 mil. eur, čo je celková suma finančnej pomoci vyčlenená na výzvu z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 tisíc eur, kým maximálna výška predstavuje 500 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia sa v prvom kole priebežnej výzvy môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok až do 1. augusta 2011. Vyhlásenie ďalších kôl prijímania žiadostí o NFP bude závisieť od miery vyčerpania celkovej alokácie určenej na priebežnú výzvu. Konečná uzávierka výzvy je 20. januára 2012.
     Podrobnosti k aktuálnej výzve sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzve.

Bratislava 20. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku