V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora

14.07.2015

     Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby o potrebách trhu mala naozaj reálny obraz, budú polovicu z jej členov, na princípe partnerstva, tvoriť odborníci zo súkromného sektora. Práve ich teraz ministerstvo hľadá.
     Kandidátov preto môžu do 10. augusta 2015 nominovať reprezentatívne združenia a zväzy, ale aj individuálne organizácie súkromného sektora a firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja – vždy jedného odborníka. Následne z nich minister školstva Juraj Draxler vyberie maximálne desať a vymenuje do Rady Výskumnej agentúry, tak, aby táto mohla začať svoju činnosť v septembri, čo umožní vyhlásiť nové výzvy na podporu výskumných projektov pre všetky typy výskumných inštitúcií z OP Výskum a inovácie.

Hlavné úlohy Výskumnej agentúry:

1. vytvorenie funkčného systému koordinácie rozvoja výskumu a vývoja, vzdelávania s prepojením na potreby praxe v záujme dosahovania cieľov RIS3,
2. podpora oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít pre potreby hospodárskej praxe a spoločenských výziev tak, aby reflektovali princípy udržateľného ekonomického rozvoja v súlade s RIS3,
3. podpora využívania a rozvoja vedeckých a výskumných infraštruktúr v zmysle princípov využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry v smere priorít RIS3,
4. vytvára podmienky pre zvýšenie účasti výskumných tímov (verejného, univerzitného sektora, Slovenskej akadémie vied, priemyselného a neziskového sektora) v Európskom výskumnom a inovačnom priestore, najmä prostredníctvom ESFRI, EITI, Národných technologických platforiem prepojením na program EURÓPA 2020 a na komunitárny program HORIZONT 2020, ako aj iné iniciatívy a programy medzinárodného charakteru,
5. koordinácia intervencií s ostatnými programami, nástrojmi, resp. subjektmi v podmienkach SR s cieľom dosiahnuť ciele RIS3, najmä s Technologickou agentúrou,
6. implementácia a administrácia opatrení v rámci operačného programu Výskum a inovácie so zámerom plnenia cieľov RIS3.

     Nominácie je potrebné zasielať mailom na adresy kami@minedu.skrobert.skripko@asfeu.sk a poštou na adresu s označením na obálke „Rada Výskumnej agentúry“):

Kancelária ministra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Podrobné kritériá nájdete na stránke Výskumnej agentúry.

Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“ vznikla 1. júla 2015 zmenou zriaďovacej listiny a štatútu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku