Začína sa trojtýždňové obdobie ústnych maturít

15.05.2015
     Presne 46 583 žiakov zo 726 stredných škôl absolvuje od 18. mája do 5.  júna 2015 skúšku dospelosti - ústne maturity. Žiakov čakajú odpovede pred odbornými komisiami z každého predmetu.
     Všetci študenti budú povinne maturovať z cudzieho jazyka a slovenského jazyka a literatúry, v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V školách s vyučovacím jazykom maďarským, resp. ukrajinským aj z tohto jazyka.
     Maturanti si pred komisiou vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní, resp. tém. Ústna odpoveď je verejná, pričom v jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov. Maturanti budú mať na odpoveď jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky (30 min.).
     Študent môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.  
     Ak z ústnej odpovede žiak dostane známku 3 a lepšiu, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, abyv písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov. V prípade, že z ústnej odpovede dostane známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 % bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 % bodov.
     Ak má daný predmet len externú časť, platí rovnako podmienka úspešnosti nad 25 % pri ústnej odpovedi za 3 a lepšie, resp. nad 33 %, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zmaturovanie z tohto predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku