13. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

09.05.2019
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila 13. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Podujatie sa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.   Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2018, poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí a mládeže zameranom na čítanie kníh, čitateľské správanie, zvyčajne spôsoby trávenia voľného času, vplyv rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne a informácie o vzdelávaní žiakov v digitálnom prostredí. Zaujímavé príspevky s informáciami o práci s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách a školských knižniciach boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.
        V rámci uvedeného podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 14. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018.
  Štátna tajomníčka počas otvorenia ocenila aktivitu školských knižníc: ,,Svojou každodennou prácou v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti pomáhate rozvíjať u žiakov schopnosť porozumieť textu, vybrať z neho dôležité informácie, interpretovať ich a využiť ich aj v bežných životných situáciách.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku