Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci

10.12.2014
(Rozšírená tlačová správa)

    Dňa 8. decembra 2014 sa v Národnom ústave celoživotného vzdelávania v Bratislave konalo v poradí tretie stretnutie členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania.
     Hlavným bodom programu bol vecný zámer zákona o ďalšom vzdelávaní (ďalej len „vecný zámer zákona“), ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania. Vychádzajúc z vecného zámeru zákona, nový zákon o ďalšom vzdelávaní (ďalej len „nový zákon“) nastaví systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb pre oblasť ďalšieho vzdelávania a vytvorí tak súlad s potrebami a požiadavkami trhu práce.
     Nový zákon má ambíciu zosúladiť pojmy používané v ďalšom vzdelávaní a nastaviť systém ďalšieho vzdelávania, kde jednotlivé navrhnuté inštitúty budú vzájomne prepojené a na seba nadväzujúce.
     Novým inštitútom bude certifikácia vzdelávacích inštitúcií, ktorá bude mať za cieľ zabezpečiť kvalitu vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Každý vzdelávací program, ktorý sa bude uchádzať o  akreditáciu, bude musieť byť vypracovaný v zhode s požiadavkami a potrebami trhu práce, ako aj jeho výsledok bude musieť byť porovnateľný s výsledkom formálneho odborného vzdelávania. Dôležitou súčasťou zákona bude aj nastavenie reálnych možností financovania ďalšieho vzdelávania a integrácia systému, nakoľko zástupcovia zväzov očakávajú zmeny týkajúce sa kvality.
     Na stretnutí  členov memoranda, s vecným zámerom zákona vyjadrili súhlas všetky strany oboch memoránd o spolupráci, teda tak zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, ako aj zástupcovia vysokých škôl.
     Po zapracovaní vznesených pripomienok a opätovnom prerokovaní, bude vecný zámer zákona prezentovaný verejnosti  v prvom štvrťroku 2015. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2016.

Partneri Memoranda:
     OZ KOVO, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz spracovateľov dreva SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenská asociácia malých podnikov a Slovenská živnostenská komora, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku