10. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

24.09.2014
     Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc vyhlásila 10. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
     Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Podmienkou zapojenia do celoslovenského projektu je realizácia podujatia 27. októbra 2014 na tému Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia a zaslanie stručného popisu podujatia v rozsahu 3 – 5 strán poštou najneskôr do 5. novembra 2014 na adresu Slovenskej pedagogickej knižnice spolu s povinnými údajmi (viac na www.spgk.sk).
     Odborná porota bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, jeho originalitu a vtipnosť,  ako aj úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.
     Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2014 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk). Ocenené školské knižnice získajú knižné publikácie od Slovenskej pedagogickej knižnice a Klubu mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk).
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku