Navigácia

Vyhlásenie výzvy "Učitelia pre 21. storočie"

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Základné údaje projektu

Názov výzvy:                        Učitelia pre 21. storočie

Komponent:                         Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma/investícia:             Reforma 1:  Reforma obsahu a formy vzdelávania – kurikulárna a učebnicová reforma

Ciele výzvy:        

  1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.
  2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
  3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Projekt sa bude realizovať v 3 kolách. Výsledkom troch kôl výzvy je vznik postupne 40 regionálnych centier  (v priemere jedno centrum na dva okresy) s priemerne 10 členným tímom mentorov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ, vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame, aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu. Vopred si vypracujte všetky prílohy, ktoré v zmysle Výzvy majú byť súčasťou žiadosti.

Podávanie žiadosti: žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk) do 31. 3. 2022 do 23:59 min. a následne v rovnakom termíne ako podanie všeobecnej agendy MŠVVaŠ SR cez rovnaký portál – priamy odkaz sa zobrazí po odoslaní elektronického formulára, ktorý je následne potrebný poslať ešte ako elektronickú poštu cez portál www.slovensko.sk. Formulár je dostupný na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350576 Elektronický formulár je potrebné  po vyplnení a odoslaní stiahnuť a následne poslať ešte raz ako elektronickú poštu cez adresu www.slovensko.sk spolu so všetkými potrebnými prílohami. Viac informácií a postup je uvedený v dokumente Návod na podanie žiadosti.

Uzávierka 1. kola výzvy je 31. marca 2022 o 23:59 a následne v rovnakom termíne ako podanie všeobecnej agendy MŠVVaŠ SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) – priamy odkaz sa zobrazí po odoslaní elektronického formulára.

Na 1. kolo výzvy je vyčlenených celkom 10 099 800 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Cieľom výzvy v 1. kole je vytvorenie prvých 16 regionálnych centier podpory učiteľom v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých úlohou je v partnerskej spolupráci s ministerstvom podporiť školy a školské zariadenia v danom regióne v procese aplikácie nových foriem metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov.

 

Viac informácií o projekte učitelia pre 21. storočie nájdete na stránke https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/

Svoje otázky nám môžete adresovať na rc@minedu.sk

Pre záujemcov o predloženie žiadosti zorganizujeme online konzultácie:

4. 3. 2022            15:00 -16:30

8. 3. 2022            10:00 -11:30

9. 3. 2022            16:00 -17:30

11. 3. 2022          15:00 -16:30

17. 3. 2022          15:00 -16:30

24. 3. 2022          15:00 -16:30

Pripojiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky