Regionálne centrá podpory učiteľov

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu plánujeme v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma, vytvoriť sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU) ,ktorých cieľom bude:
 

1.           Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.

2.           Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

3.           Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch, otázky môžete smerovať na rc@minedu.sk.

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov aktuálne vyhlásilo 2. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie (podrobnosti).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky