Financovanie športu v roku 2012

 PREHĽAD (REGISTER) DOTÁCIÍ SCHVÁLENÝCH V ROKU 2012
(aktualizácia k 31.12.2012)

 

 INFORMÁCIE K DOTAČNÉMU PROCESU


Formulár "Správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2012"
(zverejnené dňa 3.4.2013)

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2012
(zverejnené dňa 3.1.2013)

Oznámenie spôsobu splnenia zmluvného záväzku
(zverejnené dňa 17.12.2012)
Týmto oznamujeme prijímateľom dotácie, že náležitosti, ktoré sa zaviazali zverejniť podľa Čl. IV ods. 7 až 9 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2012, zverejňujú ich zaslaním na adresu ziadosti.sport@minedu.sk. Týmto zaslaním budeme považovať zmluvný záväzok podľa Čl. IV ods. 10 za splnený.

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Podľa § 11b ods. 3 zákona č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu v oblasti športu len na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou. MŠVVŠ SR nemá zákonnú možnosť poskytnúť dotáciu žiadateľom, ktorí o ňu žiadajú mimo termínov výziev, alebo ktorí o ňu žiadajú na aktivity/činnosti/materiál, ktoré nie sú predmetom výzvy, alebo ktorí nie sú oprávnenými žiadateľmi uvedenými vo výzve, či iným spôsobom nespĺňajú zákonné podmienky poskytnutia dotácie. Všetky takéto žiadosti musí ministerstvo podľa platnej právnej úpravy bez možnosti správnej úvahy zamietnuť.

Usmernenie k umiestneniu loga MŠVVaŠ SR na stránke prijímateľa dotácie:
1. Vzor loga MŠVVaŠ SR je na adrese http://www.minedu.sk/3729-sk/logo-msvvas-sr. Je potrebné použiť farebnú verziu loga, ktoré má názov ministerstva kruhovo umiestnený okolo štátneho znaku.
2. Logo má byť „klikateľné“, pričom po kliknutí na toto logo sa zobrazí register dotácií poskytovateľa v oblasti športu na adrese http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2012.

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2012 na zabezpečenie činnosti COP:
USMERNENIE - PRÍLOHA 1 - PRÍLOHA 2

Zákonné potvrdenia k žiadostiam:
Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne.
Ak žiadateľ predkladá žiadosti na základe viacerých zverejnených výziev, potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží len prvýkrát ako originál. Ak žiadateľ požadované potvrdenia predložil v rámci niektorej zo zverejnených výziev, nie je potrebné tieto potvrdenia zaslať len v prípade, že bude zachovaná 3-mesačná platnosť príslušných potvrdení.

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2012

Alokácia finančných prostriedkov na oblasť športu k 31.12.2012
(rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež – oblasť športu)
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby 

Podprogram Názov Suma v eur
026 01 Šport na školách a rekreačný šport * 1 249 177,31
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 20 473 975,44
026 03 Športovo talentovaná mládež ** 6 094 337,06
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky) 874 220,00
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti 111 497,19
026 SPOLU 28 803 207,00
* z toho 231 717,89 eur poskytnutých cez Krajské školské úrady na zabezpečenie školských športových súťaží
** z toho 45 612,00 eur poskytnutých cez Krajský školský úrad v Prešove na zabezpečenie činnosti COP v Poprade

PREHĽAD UZATVORENÝCH VÝZIEV

2012-01 Financovanie športu v roku 2012
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 24.10.2011 do 24.11.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - KRITÉRIÁDOTÁCIE

2012-02 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 14.11.2011 do 14.12.2011)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-03 Športové poukazy - pilotný projekt pre školy
(DOTÁCIE SÚ PPOSKYTNUTÉ)
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE - VYHODNOTENIE

2012-04 Športové poukazy - pilotný projekt pre športové zväzy
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 7.2.2012 do 8.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝKAZ - DOTÁCIE

2012-05 Športové odvetvia
(VÝZVA JE ZRUŠENÁ)
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-06 Zabezpečenie vysokoškolských aktivít v oblasti športu
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 16.2.2012 do 16.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-07 Zabezpečenie muzeálnych aktivít v oblasti športu
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 23.2.2012 do 23.3.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-08 Športové podujatia detí, žiakov a študentov
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 7.3.2012 do 6.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-09 Šport zdravotné znevýhodnených
(VÝZVA JE ZRUŠENÁ)
(otvorená od 9.3.2012 do 7.4.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - VÝSLEDKY

2012-10 Športové odvetvia
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - PODUJATIA - DOTÁCIE
Poznámka: V rámci tejto výzvy sú alokované finančné prostriedky aj na organizovanie podujatí v SR (okrem majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetových pohárov a európskych pohárov), aj na tie, ktoré v minulosti organizoval iný subjekt ako oprávnený žiadateľ podľa tejto výzvy (na tieto podujatia už nebude zverejnená ďalšia osobitná výzva).

2012-11 Zabezpečenie organizovania významných športových podujatí
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-12 Zabezpečenie značenia turistických trás
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 2.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-13 Zabezpečenie školských športových aktivít
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 15.5.2012 do 15.6.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-14 Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o športovcov zaradených do centier olympijskej prípravy
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 4.7.2012 do 6.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - METODICKÝ POKYN - DOTÁCIE

2012-15 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 19.7.2012 do 31.8.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-16 Športové podujatia žiakov
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 21.8.2012 do 30.9.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-17 Odmeny za výsledky dosiahnuté na OH/PH 2012
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 3.9.2012 do 3.10.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-18 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2011 a trénerov mládeže
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-19 Športové odvetvia
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 24.10.2012 do 30.11.2012)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

2012-20 Zabezpečenie olympijských a paralympijských aktivít v oblasti športu
(DOTÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ)
(otvorená od 9.11.2012 do 10.12.201)
VÝZVA - ŽIADOSŤ - DOTÁCIE

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku