Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007)

Prehľad vydaných metodických pokynov a usmernení pre projekty realizované v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (SOP ĽZ) a Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3 (JPD BA Cieľ 3).

20. november 2008
Usmernenie k ukončovaniu pomoci z Európskeho sociálneho fondu pre programové obdobie 2004-2006.

Vysvetlenie k bodu 5. Špecifiká ukončovania projektov, časť „Vrátenie finančných prostriedkov - ostatné organizácie".

Termín uvedený v časti „Vrátenie finančných prostriedkov - ostatné organizácie" (12.12.2008) bol určený z dôvodu ukončenia rozpočtového roka 2008 a zavedenia meny euro v Slovenskej republike. V roku 2009 bude možné aj naďalej vrátiť finančné prostriedky (napr. z dôvodu identifikovaných nezrovnalostí alebo finančného vyrovnania zistených pri výkone kontroly na mieste alebo pri spracovávaní jednotlivých žiadostí KP/PP o platbu - zúčtovanie zálohovej platby, žiadosť o platbu, záverečná žiadosť o platbu). Pod pojmom „zistená skutočnosť" sa pre účely uvedenej časti myslí najmä: 

  1. doručená žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov; 
  2. záväzky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. nezúčtovanie časti poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov od pripísania finančných prostriedkov na účet KP); 
  3. poskytnuté a zároveň nevyčerpané finančné prostriedky zo zálohovej platby, t.j. finančné prostriedky, ktoré sa nepoužili na úhradu výdavkov a ani sa do konca obdobia oprávnenosti výdavkov pre projekt neplánujú použiť.

27. jún 2008
Súbor prezentácií zo školenia "Finančné riadenie projektov spolufinancovaných z ESF":

14. apríl 2008
Usmernenie SORO k predkladaniu oznamenia o nulovom cerpani zalohovej platby (týka sa len konečných prijímateľov, ktorí využívajú formu zálohovej platby).

21. december 2007
Usmernenie SORO k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007 do roku 2008 v rámci tých istých položiek, resp. podpoložiek rozpočtu.

12. december 2007
Usmernenie PJ k postupu odvodu výnosov z úrokov konečného prijímateľa z verejného sektora za rok 2007.

28. november 2007 
Prezentácia zo školenia Finančné riadenie projektov podporených z ESF.

25. október 2007
Informácia o správnej realizácii publicity projektov.

27. júl 2007
Metodika priraďovania niektorých typov výdavkov k ESF projektu. Uvedená metodika má konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci (ďalej len „KP/PP") z Európskeho sociálneho fondu napomôcť pri určení správnej výšky nárokovaných výdavkov. Metodika poskytuje spôsob výpočtu pri niektorých typoch výdavkov - nájomné, energie, telekomunikačné poplatky, kancelárske vybavenie, kancelárske potreby a mzdové náklady, aby uvedené výdavky zodpovedali reálnemu vynaloženiu na projekt.

Metodická pomôcka pre realizáciu projektov ESF. Zverejnená metodická pomôcka má za cieľ poukázať na najčastejšie pochybenia zo strany konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, ktoré majú za následok vznik neoprávnených výdavkov. Pomôcka obsahuje reálne príklady, ktoré sa vyskytli na strane konečných prijímateľov/príjemcov pomoci počas implementácie projektov spolufinancovaných z ESF v programovom období 2004-2006.

Príručka pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu má slúžiť ako pomoc pre orientáciu konečného prijímateľa/príjemcu pomoci po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu. Príručka je návodom ako správne postupovať pri realizácii projektu a ako vykonávať finančné riadenie projektu tak, aby implementácia projektu prebiehala optimálne a projekt bol úspešne ukončený. Príručka usmerňuje KP/PP pri príprave žiadostí o platbu, žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby, žiadosti o zmenu a pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu.

Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF. Na základe výsledkov „kontrol na mieste" realizovaných projektov vykonaných pracovníkmi SO/RO zameraných na kontrolu dokumentácie, fyzickej dodávky tovarov a služieb a fyzickej realizácie aktivít projektu a odporúčaní certifikačných overovaní bol vypracovaný metodický pokyn pre realizáciu verejného obstarávania pre účely projektov ESF. Postupy popísané v tomto metodickom pokyne sa týkajú postupov zadávania podprahových zákaziek a zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pre tovary a služby.

Aktualizácia pracovného výkazu v rámci „Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu“. Na základe pripomienok KP/PP k formulárom PV, ktoré sú prílohou (príloha č. 8a - 8c) „Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu" SORO prepracovalo pracovný výkaz. K pôvodným prílohám príručky č. 8a - 8d sa vkladajú prílohy 8e až 8g (8e - formulár pracovného výkazu, 8f - vzor vyplneného pracovného výkazu, 8g - vysvetlivky k vypĺňaniu pracovného výkazu). Text príručky ako aj ostané prílohy príručky sa nemenia.
Novú verziu pracovného výkazu (príloha č. 8e) je konečný prijímateľ/príjemca pomoci povinný prvýkrát použiť pri vykazovaní práce realizovanej v priebehu mesiaca október 2007! Pri vypĺňaní pracovného výkazu konečný prijímateľ/príjemca pomoci postupuje v súlade s prílohou č. 8g.

9. január 2007
Usmernenie SORO k presunu nevyčerpaných prostriedkov z roku 2006 do roku 2007

28. december 2006
Usmernenie SORO a PJ k postupu odvodu výnosov z úrokov konečného prijímateľa z verejného sektora

28. december 2006
Príručka pre konečného prijímateľa/ príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu

31. mája 2006
Príručka finančného riadenia pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu - aktualizácia

16. mája 2006
Príručka finančného riadenia pre konečného prijímateľa/ príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu

15. mája 2006
Finančné riadenie projektov podporených z ESF

23. decembra 2005
Usmernenie SORO č.5/2005 k presunu nevyčerpaných prostriedkov z roku 2005 do roku 2006

23. decembra 2005
Usmernenie SORO č. 4 k postupu odvodu výnosov z úrokov konečného prijímateľa z verejného sektora

24. október 2005
Usmernenie SORO č. 3/2005 k predkladaniu:
I. Žiadosti konečného prijímateľa o zálohovú platbu
II. Žiadosti konečného prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby
III. Žiadosti konečného prijímateľa o priebežnú platbu
IV. Žiadosti príjemcu pomoci o platbu

24. október 2005
Prezentácia zo školenia Finančné riadenie projektov podporených z ESF

6. október 2005
Usmernenie SORO č. 2/2005 k stanoveniu výšky poskytovanej zálohovej platby a zmene podmienok jej zúčtovania.

31. máj 2005 :: Zmena 30. 6. 2005 – minimálny limit na žiadosť o platbu formou refundácie (priebežná platba) - platné od 11. 7. 2005, str. 3 ods. 2 usmernenia
Usmernenie SORO č. 1/2005 k finančnému riadeniu projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie upravené k 31. máju 2005.

11. marec 2005
Usmernenie SORO č. 1/2005 k k finančnému riadeniu projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie upravené k 10.3.2005.

Úprava Usmernenia SORO č.1 k predkladaniu Žiadosti konečného prijímateľa o platbu (zálohová, priebežná) a Žiadosti konečného prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby v roku 2005 k 11.3.2005

18. január 2005
Usmernenie SORO č. 1/2004 k predkladaniu Žiadosti konečného prijímateľa o platbu (zálohová, priebežná) a Žiadosti konečného prijímateľa o zúčtovanie zálohovej platby v roku 2005.

Skočiť na začiatok stránky