» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007) » Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF

Metodický pokyn pre KP/PP k postupom pri realizácii verejného obstarávania a k archivácii podkladov k verejnému obstarávaniu pre účely monitoringu a finančnej kontroly projektov ESF

Na základe výsledkov „kontrol na mieste" realizovaných projektov vykonaných pracovníkmi SO/RO zameraných na kontrolu dokumentácie, fyzickej dodávky tovarov a služieb a fyzickej realizácie aktivít projektu a odporúčaní certifikačných overovaní bol vypracovaný metodický pokyn pre realizáciu verejného obstarávania pre účely projektov ESF. Postupy popísané v tomto metodickom pokyne sa týkajú postupov zadávania podprahových zákaziek a zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pre tovary a služby.