» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007) » Metodická pomôcka pre realizáciu projektov ESF

Metodická pomôcka pre realizáciu projektov ESF

Zverejnená metodická pomôcka má za cieľ poukázať na najčastejšie pochybenia zo strany konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, ktoré majú za následok vznik neoprávnených výdavkov. Pomôcka obsahuje reálne príklady, ktoré sa vyskytli na strane konečných prijímateľov/príjemcov pomoci počas implementácie projektov spolufinancovaných z ESF v programovom období 2004-2006.