» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007) » Metodika priraďovania niektorých typov výdavkov k ESF projektu

Metodika priraďovania niektorých typov výdavkov k ESF projektu

Uvedená metodika má konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci (ďalej len „KP/PP") z Európskeho sociálneho fondu napomôcť pri určení správnej výšky nárokovaných výdavkov. Metodika poskytuje spôsob výpočtu pri niektorých typoch výdavkov - nájomné, energie, telekomunikačné poplatky, kancelárske vybavenie, kancelárske potreby a mzdové náklady, aby uvedené výdavky zodpovedali reálnemu vynaloženiu na projekt.