Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou

Program ADAM 1 je zameraný na podporu systematickej práce s mládežou, a to predovšetkým na

 • podporu realizácie a rozvoja pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania, 
 • podporu zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj, 
 • podporu cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, 
 • podporu rozvoja poznatkov mladej generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv, 
 • podporu dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí,
 • zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a mladých ľudí do pravidelných činností smerujúcich k napĺňaniu cieľov v bodoch a) - e).
 • Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2011-2013
 • Výzva pre registrovaných žiadateľov na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2010
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2008 v rámci programu ADAM 1
 • Výberové konanie na členov odbornej komisie ADAM1
 • Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013
 • Informácie pre registrovaných žiadateľov ADAM 1
 • Nová výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009 - 2011
 • Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2013 v rámci programu ADAM 1
 • Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu ADAM 1 v roku 2013
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku