Výberové konanie na členov odbornej komisie ADAM1

Ministerstvo školstva SR, odbor detí a mládeže, ako vyhlasovateľ Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013, vypisuje výberové konanie na členov odbornej komisie pre zaistenie výberu grantových žiadostí podávaných v rámci programu ADAM1 - 2007/1/R.

Vytvorenie odbornej komisie, zostavenej z troch odborníkov pre oblasť neformálneho vzdelávania detí a mládeže, určených príslušným útvarom MŠ SR a dvoch odborných zástupcov žiadateľov vybraných losovaním ktorá vypracuje konečné odporúčanie pre MŠ SR ohľadom financovania všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o registráciu v rámci programu ADAM1 v danom kalendárnom roku, vyplýva z obsahu programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 20. septembra 2007 buď elektronicky na mail: maria.bosnakova@minedu.sk alebo poštou na adresu: Ministerstvo školstva SR, odbor detí a mládeže, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku