Financovanie športu v roku 2013

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

2013-13 - Osobitný význam
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

Uzatvorené výzvy
 

INFORMÁCIE K DOTAČNÉMU PROCESU
 

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2013 - aktualizované
(zverejnené dňa 26.6.2013, aktualizácia 8.10.2013)
UPOZORNENIE: Sumy na vyúčtovanie boli aktualizované podľa skutočne poskytnutých dotácií v roku 2013 ku dňu 8.10.2013.

Formulár "Správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2012"
(zverejnené dňa 3.4.2013)

Usmernenie k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2012
(zverejnené dňa 3.1.2013)

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
   Podľa § 11b ods. 3 zákona č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu v oblasti športu len na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou. MŠVVŠ SR nemá zákonnú možnosť poskytnúť dotáciu žiadateľom, ktorí o ňu žiadajú mimo termínov výziev, alebo ktorí o ňu žiadajú na aktivity/činnosti/materiál, ktoré nie sú predmetom výzvy, alebo ktorí nie sú oprávnenými žiadateľmi uvedenými vo výzve, či iným spôsobom nespĺňajú zákonné podmienky poskytnutia dotácie. Všetky takéto žiadosti musí ministerstvo podľa platnej právnej úpravy bez možnosti správnej úvahy zamietnuť.

Zákonné potvrdenia k žiadostiam
   Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne.
   Ak žiadateľ predkladá žiadosti na základe viacerých zverejnených výziev, potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží len prvýkrát ako originál. Ak žiadateľ požadované potvrdenia predložil v rámci niektorej zo zverejnených výziev, nie je potrebné tieto potvrdenia zaslať len v prípade, že bude zachovaná 3-mesačná platnosť príslušných potvrdení.

Usmernenie k umiestneniu loga MŠVVaŠ SR na stránke prijímateľa dotácie
   1. Vzor loga MŠVVaŠ SR je na adrese http://www.minedu.sk/3729-sk/logo-msvvas-sr. Je potrebné použiť farebnú verziu loga, ktoré má názov ministerstva kruhovo umiestnený okolo štátneho znaku.
   2. Logo má byť „klikateľné“, pričom po kliknutí na toto logo sa zobrazí register dotácií poskytovateľa v oblasti športu na adrese http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/.

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013

Alokácia finančných prostriedkov na oblasť športu v roku 2013
(rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež – oblasť športu)
Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby

Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 1 500 000,00 929 900,00
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 17 870 806,00 19 536 806,00
Športovotalentovaná mládež (026 03) 8 450 000,00 6 595 000,00
Materiálnotechnický rozvoj športu (026 04) 1 000 000,00 1 000 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 0,00 4 500 000,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 200 000,00 195 400,00
Tovary a ďalšie služby (026 05) 50 000,00 43 663,00
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) 29 070 806,00 32 800 769,00
Antidopingová agentúra SR (026 05) 368 870,00 393 710,00
Národné športové centrum (026 05) 963 714,00 1 127 414,00
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport (026 01) 0,00 600 000,00
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) 30 403 390,00 34 921 893,00PREHĽAD UZATVORENÝCH VÝZIEV


2013-01 Športové odvetvia (1. polrok 2013)
(otvorená od 15.11.2012 do 14.12.2012 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-02 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 a trénerov mládeže
(otvorená od 27.11.2012 do 31.12.2012 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-03 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA - ROZHODNUTIE MINISTRA (DODATOK)

2013-04 Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú priebežne poukazované)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA - ROZHODNUTIE MINISTRA (DODATOK)

2013-05 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu
(otvorená od 6.12.2012 do 7.1.2013 - dotácie sú priebežne poukazované)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-06 Šport a zdravie
(otvorená od 21.12.2012 do 25.1.2013 - dotácie sú poukázané)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-07 Športová príprava vybraných športovcov
(otvorená od 11.2.2013 do 12.3.2013 - dotácie sú priebežne poukazované)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-08 - Športové odvetvia
(otvorená od 6.5.2013 do 7.6.2013 - dotácie sú priebežne poukazované)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-09 - Futbalové štadióny
(otvorená od 27.8.2013 do 25.9.2013 - v rámci výzvy nepredložil žiadosť žiaden žiadateľ)
VÝZVA

2013-10 - Športové odvetvia
(otvorená od 10.9.2013 do 10.10.2013 - príprava zmlúv na podpis)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

2013-11 - Národný futbalový štadión
(otvorená od 20.9.2013 do 20.10.2013 - príprava na rozhodnutie ministra)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

 2013-12 - Futbalové štadióny
(otvorená od 1.10.2013 do 1.11.2013 - príprava na rozhodnutie ministra)
VÝZVA - ROZHODNUTIE MINISTRA

 

Skočiť na začiatok stránky