Vyhodnotenie výzvy

Podaný projekt počet bodov Dotácia
(euro)
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU Bratislava) 98,0 729.429
Digitálna artotéka (VŠMU Bratislava, VŠVU Bratislava, AU B. Bystrica) 89,6 10.000
Komplexná informačná podpora ubytovania a stravovania na UK (UK Bratislava) 77,5 496.150
MEDUZA - Moderné EDUkačné prostredie uniZA - na Žilinskej Univerzite (ŽU Žilina) 71,5 0
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov (SPU Nitra) 68,3 0
Zvýšenie efektivity  využívania informačných technológií  a  kvality služieb na UKF v Nitre. (UKF Nitra) 60,4 0
Debarierizácia prístupu a rekonštrukcia auly (PU Prešov) 59,3 0
Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe (TUAD Trenčín) 55,5 0
Zvýšenie efektívnosti riadenia UCM zavedením elektronických procesov (UCM Trnava) 52,9 0
Elektronizácia publikovania so službou Book on Demand na Technickej univerzite v Košiciach (TU Košice) 50,5 0
Zvýšenie efektívnosti fungovania  Ekonomickej univerzity v Bratislave – elektronizácia procesov (EU Bratislava) 32,5 0
Rekonštrukcia budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TvU Trnava) 25,1 0
Zlepšenie uplatniteľnosti absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v praxi (UMB B. Bystrica + PU Prešov) vyradený
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku