Navigácia

Vyhlásenie 3. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 3. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrá podpory učiteľov.

Základné údaje projektu

Názov výzvy: Učitelia pre 21. storočie

Komponent: Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma/investícia: Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – kurikulárna a  učebnicová reforma                            

Ciele výzvy:        

  1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.
  2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
  3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Projekt je naplánovaný realizovať v 3 kolách. Výsledkom troch kôl výzvy je postupne vznik 40 regionálnych centier  (v priemere jedno centrum na dva okresy) s priemerne 10 členným tímom mentorov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ, vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame, aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu. Vopred si vypracujte všetky prílohy, ktoré v zmysle výzvy majú byť súčasťou žiadosti.

Podávanie žiadosti:

Žiadosť o prostriedky mechanizmu sa predkladá vyplnením elektronického formulára zverejneného na stránke Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy (ISPO) na tomto linku: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/479565729508536320

Formálny náhľad formuláru je možné nájsť aj v prílohe č. 2 Výzvy nižšie.  Viac informácií a postup je uvedený v dokumente Návod na podanie žiadosti.

Uzávierka 3. kola výzvy je 30. 11. 2023 o 23:59:59 hod.

Na 3. kolo výzvy je vyčlenených celkom 1 535 640,00 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Od 1. septembra 2022 sa podarilo úspešným žiadateľom z 1. kola výzvy začať svoje fungovanie a spustiť 16 regionálnych centier podpory učiteľov v 16-ich regiónoch naprieč celým Slovenskom. Ich zoznam aj s webovými sídlami je možné nájsť na tomto linku:

V druhom kole výzvy bolo predložených celkovo 39 žiadostí a bolo vybraných ďalších 16 zriaďovateľov regionálnych centier podpory učiteľov, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle ministerstva na tomto linku:

Od 1.9.2023 tak pôsobí už celkovo 32 regionálnych centier podpory učiteľov v 32 regiónoch po celom Slovensku.  

Žiadosti sa predkladajú v 8 regiónoch (viď tabuľka nižšie) podľa prílohy č. 4 Výzvy. V treťom kole bude vybraných 8 žiadateľov, ktorí budú podporení pre vznik regionálneho partnerstva a zriadenie regionálneho centra podpory učiteľov v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Ich ktorých úlohou je v partnerskej spolupráci s ministerstvom podporiť školy a školské zariadenia v danom regióne v procese aplikácie nových foriem metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov.

Kraj

Regionálne centrum podpory učiteľov (okresy)

Trenčiansky

Myjava, Nové Mesto nad Váhom

Nitriansky

Levice

Topoľčany

Prešovský

Humenné, Snina, Medzilaborce

Stará Ľubovňa, Kežmarok

Stropkov, Svidník

Vranov nad Topľou

Košický

Trebišov

 

V každom regióne môže byť podporený najviac jeden žiadateľ, ktorý bude v spolupráci s ďalšími partnerskými organizáciami v regióne a s ministerstvom poskytovať podporné činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov regiónu.

Svoje otázky nám môžete adresovať na rc@minedu.sk a bližšie informácie nájdete v priložených súboroch nižšie.

Záujemcovia o predloženie žiadostí sa budú môcť zúčastniť online konzultácií a prezenčných stretnutí, na ktorých bude stručne predstavená výzva. Zároveň bude možnosť klásť prípadné otázky aj pozvaným úspešným žiadateľom z 1. kola výzvy. Online stretnutia budú zabezpečené prostredníctvom Microsoft Teams v týchto termínoch:

21. 09. 2023 (štvrtok) – 15:00 až 16:00

5. 10. 2023 (štvrtok) – 15:00 až 16:00

08. 11. 2023 (streda) – 15:00 až 16:00

22. 11. 2023 (streda) – 15:00 až 16:00

29. 11. 2023 (streda) – 15:00 až 16:00

Pripojiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky